- A +

Καλωσόρισες Guest!

Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων

Association of Cypriot Archaeologists

Στην παρούσα σελίδα μπορείτε να διαβάσετε το καταστατικό του Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων, όπως αυτό ψηφίστηκε στην Ιδρυτική και Καταστατική Συνέλευση του 1983. Προς διευκόλυνση ανάγνωσης του Καταστατικού έχει προστεθεί λίστα περιεχομένων με ενεργούς συνδέσμους που οδηγούν στα άρθρα.

Περιεχόμενα:

Άρθρο 1 - Ταυτότητα

Άρθρο 2 - Σκοποί

Άρθρο 3 - Μέλη

Άρθρο 4 - Διοίκηση

Άρθρο 5 - Γενική Συνέλευση

Άρθρο 6 - Οικονομικά

Άρθρο 7 - Τροποποίηση Καταστατικού και Διάλυση του Συνδέσμου

ΑΡΘΡΟ 1

TAYTOTHTA

Όνομα: Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων (Σ/Κ/Α/)

Έδρα: Λευκωσία

Διεύθυνση: Τ.Κ. 20058, 1600 Λευκωσία, Κύπρος

Έβλημα: Η απεικόνιση ταύρου που οσφραίνεται άνθος λωτού και συνοδεύεται από ρόδακα πάνω σε κυπροαρχαϊκή οινοχόη (Κυπριακό Μουσείο, αρ. 1951/1-2/9)

Επιστροφή στην κορυφή

ΑΡΘΡΟ 2

ΣΚΟΠΟΙ

Ι. Μελέτη και έρευνα του αρχαιολογικού υλικού και μνημείων όλων των περιόδων του Κυπριακού Πολιτισμού.

ΙΙ. Συνεχής επιστημονική ανέλιξη των μελών του Συνδέσμου με, ανασκαφές, διαλέξεις, σεμινάρια, προβολές, εκδρομές, συμμετοχή σε συνέδρια σχετικά με την επιστήμη της αρχαιολογίας, συνεργασία με το Τμήμα Αρχαιοτήτων Κύπρου, συνεργασία με ξένες αρχαιολογικές αποστολές, εκθέσεις, δημιουργία βιβλιοθήκης και αρχείου.

ΙΙΙ. Έκδοση επιστημονικού Δελτίου με δημοσιεύσεις κυρίως των μελών του, το οποίο θα φέρει τον τίτλο ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ARCHAEOLOGIA CYPRIA.Επίσημη γλώσσα του Δελτίου θα είναι η Ελληνική, στο τέλος όμως κάθε ξενόγλωσσου άρθρου θα ακολουθεί σύντομη περίληψη στα ελληνικά.

ΙV. Δημιουργία και επιδίωξη ευρύτερων ευκαιριών απασχόλησης των αρχαιολόγων. 

V. Συνεργασία με άλλους παραπλήσιους φορείς και οργανώσεις τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

VΙ. Ανάπτυξη και καλλιέργεια αισθήματος προστασίας και αγάπης του κυπριακού κοινού προς τους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία (μέσα μαζικής επικοινωνίας, τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση, σχολεία, διαλέξεις, σεμινάρια, εκθέσεις).

VΙΙ. Προώθηση εισηγήσεων για βελτίωση του αρχαιολογικού νόμου.Διαμόρφωση, υποβολή προτάσεων σε αρμόδιους κρατικούς και ιδιωτικούς φορείς για την προστασία, συντήρηση, αναστήλωση των αρχαιολογικών μνημείων και χώρων.

VΙΙΙ. Δημιουργία πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των Κυπρίων αρχαιολόγων.

ΙΧ. Προβολή στο εξωτερικό της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς και η εξασφάλιση βοήθειας από άτομα των οποίων οι προθέσεις συνάδουν με τους σκοπούς του Συνδέσμου.

Χ. Να συνάπτει δάνεια και να βρίσκει χρήματα ή να εξασφαλίζει την πληρωμή χρημάτων για τους σκοπούς του Συνδέσμου.

ΧΙ. Να γίνει μέλος σε άλλα όμοια ή παρόμοια σωματεία, συνδέσμους, οργανισμούς και ξένες εταιρείες της Κύπρου ή ξένων κρατών ή με ανάλογα διεθνή σωματεία και/ή να συνεργάζεται, συνδέεται με αυτά.

ΧΙΙ. Την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας αναγκαίας για την εκπλήρωση των πιο πάνω σκοπών.

Επιστροφή στην κορυφή

ΑΡΘΡΟ 3

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ι. Μέλος του Συνδέσμου μπορεί να γίνει οποιοσδήποτε (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) Κύπριος ή ξένος του οποίου οι σκοποί συνάδουν με τις επιδιώξεις του Σ.Κ.Α., αφού συμπληρώσει το κατάλληλο έντυπο.Η αποδοχή ή η απόρριψη της αίτησης και η κατάταξή του στην ανάλογη κατηγορία μελών αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

ΙΙ. Τα μέλη διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με την ιδιότητα, την υπηκοότητα και τον τόπο διαμονής τους:

Α.ΤΑΚΤΙΚΑ-ΚΥΠΡΙΟΙ ΥΠΗΚΟΟΙ

Μπορούν να είναι Κύπριοι υπήκοοι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου, διπλωματούχοι αρχαιολογίας, ιστορίας της τέχνης, ή παρεμφερών επιστημών και ειδικοτήτων (ανθρωπολογία, επιγραφική, νομισματική, βυζαντινός πολιτισμός, λαϊκός πολιτισμός, συστηματική συντήρηση αρχαιοτήτων που συνδυάζεται με μελέτη της αρχαιολογίας κλπ.).

Β.ΑΝΤΕΠΙΣΤΕΛΛΟΝΤΑ

Μπορούν να είναι Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, και μη Κύπριοι (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), διπλωματούχοι αρχαιολογίας ιστορίας της τέχνης, ή παρεμφερών επιστημών όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α.

Γ.ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ

Μπορούν να είναι Κύπριοι και ξένοι φοιτητές της αρχαιολογίας, ιστορίας και τέχνης, ή παρεμφερών επιστημών όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α.  Μετά τη συμπλήρωση των σπουδών τους κατατάσσονται στην ανάλογη κατηγορία μελών.

Δ.ΑΡΩΓΑ

Μπορούν να είναι Κύπριοι και ξένοι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου ή εξωτερικού (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) που προσφέρουν οικονομική ή άλλη βοήθεια στον Σ.Κ.Α. και συνεχίζουν να βοηθούν έμπρακτα τον Σύνδεσμο στην πραγμάτωση των στόχων του.

Ε.ΕΠΙΤΙΜΑ

Ανακηρύσσονται κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου Κύπριοι και ξένοι που ευεργέτησαν ή ευεργετούν τον Σ.Κ.Α. με οποιοδήποτε είδος δωρεάς, προστασίας, ή αλληλεγγύης.

ΙΙΙ. Δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή. Το ύψος, ο τρόπος και ο χρόνος πληρωμής τους καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Α. Σε δικαίωμα εγγραφής, το ύψος του οποίου καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνονται όλες οι κατηγορίες μελών εκτός των επιτίμων.

Β.Σε ετήσια συνδρομή που περιλαμβάνει και το επιστημονικό Δελτίο του Συνδέσμου, το ύψος της οποίας καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υποχρεώνονται μόνο τα τακτικά μέλη.

Γ. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες μελών η ετήσια συνδρομή είναι προαιρετική, εκτός εκείνων που επιθυμούν την απόκτηση του περιοδικού.

ΙV. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη, των οποίων οι ταμιακές υποχρεώσεις είναι τακτοποιημένες.

V. Κάθε μέλος οφείλει να δηλώσει στο Δ.Σ. τους τομείς για τους οποίους ενδιαφέρεται και στους οποίους μπορεί να εργαστεί.

VΙ. Τακτικό μέλος μπορεί να αποβληθεί ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ., εάν δεν καταβάλει τη συνδρομή του σε 30 μέρες ύστερα από έγγραφη ειδοποίηση.Τακτικό μέλος που αποβλήθηκε μπορεί να ξαναγίνει μέλος, αφού υποβάλει για το σκοπό αυτό γραπτή αίτηση και εγκριθεί από τη Γενική Συνέλευση ή το Διοικητικό Συμβούλιο ανάλογα με την περίπτωση.

VΙΙ. Κάθε μέλος του Συνδέσμου δικαιούται να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή, ύστερα από υποβολή γραπτής ενυπόγραφης παραίτησής του στο Δ.Σ. του Συνδέσμου στην οποία να προσδιορίζει και την ημερομηνία παραίτησής του, που δεν μπορεί να είναι αναδρομική.Το μέλος που αποχωρεί θα εξακολουθήσει να ευθύνεται για τη συνδρομή του μέχρι την ημερομηνία αποχώρησής του.

VΙΙΙ. Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληροδοτείται.

ΙΧ. Οποιαδήποτε εργασία που έχει γίνει ύστερα από εντολή/οδηγίες του Συνδέσμου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Συνδέσμου.

Επιστροφή στην κορυφή

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ι. Ο Σύνδεσμος διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από 5 τακτικά μέλη που εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία.Κατά την ίδια εκλογή εκλέγονται και 2 αναπληρωματικά.

ΙΙ. Η θητεία του Δ.Σ. είναι τριετής.Όταν κενωθεί θέση μέλους του Δ.Σ. πληρώνεται από ένα από τους δύο αναπληρωματικούς, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας που εξελέγη και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του μέλους που κενώθηκε η θέση του.Όταν κενωθεί θέση αξιωματούχου του Δ.Σ. τότε τη θέση αυτή καταλαμβάνει το μέλος που τον αναπληρώνει για το υπόλοιπο της θητείας του και τη θέση αυτού καταλαμβάνει ο κατά σειράν επιτυχίας αναπληρωματικός.Όταν ο συνολικός αριθμός των μελών του Δ.Σ. μειωθεί κατά 3 και ο αριθμός των αναπληρωματικών δεν επαρκεί για πλήρωση όλων των θέσεων του Δ.Σ. τότε συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση για εκλογή νέου Δ.Σ..

ΙΙΙ. Μέσα σε 8 μέρες από την εκλογή νέου Δ.Σ., αυτό συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρία και καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Ταμία και Γραμματέα.Όταν ο πρόεδρος απουσιάζει, ή εμποδίζεται, τον αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που και αυτός εμποδίζεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο γραμματέας ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Δ.Σ..Ο γραμματέας και ο ταμίας αναπληρώνει ο ένας τον άλλο σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται ο ένας από αυτούς.Όταν απουσιάζουν ή εμποδίζονται και οι δυο, τότε τους αναπληρώνουν άλλα μέλη του Δ.Σ..

ΙV. Tο Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται 3 μέλη του.Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που είναι παρόντα και σε περίπτωση ισοψηφίας ο πρόεδρος ή το μέλος που τον αναπληρώνει έχει νικώσα ψήφο.Το Δ.Σ. συγκαλείται από τον πρόεδρο ή ύστερα από γραπτή αίτηση 2 μελών του, στην οποία πρέπει να ορίζουν τα προς συζήτηση θέματα.

V. Το Δ.Σ. έχει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Συνδέσμου και ενεργεί κάθε πράξη που βρίσκεται μέσα στη φύση και τους σκοπούς του Συνδέσμου, εκτός εκείνων για τις οποίες έχει αρμοδιότητα είτε δυνάμει του καταστατικού είτε δυνάμει των νόμων η Γ.Σ..Προγραμματίζει τις δαπάνες, επιβλέπει το ταμείο, καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και ενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την τακτική και κανονική διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων του Συνδέσμου.Περαιτέρω το Δ.Σ. κανονίζει τα σχετικά με την εσωτερική λειτουργία του και εκδίδει για το σκοπό αυτό εσωτερικούς κανονισμούς που υπόκεινται σε έγκριση από τη Γ.Σ.

VI. Το Δ.Σ. δικαιούται να ορίζει από τα τακτικά μέλη επαρχιακές ή άλλες υποεπιτροπές και να καθορίζει τη θητεία τους και τα καθήκοντα τους.  Αυτές είναι υπεύθυνες και θα λογοδοτούν στο Δ.Σ.Τα μέλη του Δ.Σ. και των άλλων πιο πάνω επαρχιακών ή άλλων υποεπιτροπών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.

VII. Αξιωματούχος του Δ.Σ. που απουσιάζει χωρίς σοβαρό λόγο πάνω από 4 συνεδριάσεις μπορεί να παυθεί από τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. που αποφασίζουν με απόλυτη πλειοψηφία κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας.Οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. μπορεί να παυθεί από τη Γ.Σ. ύστερα από σχετική πρόταση της πλειοψηφίας των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., εάν το μέλος αυτό ενεργεί κατά τρόπο μειωτικό για το Σύνδεσμο.

VIII. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο και υπογράφονται από τον πρόεδρο ή το μέλος που τον αναπληρώνει και τον γραμματέα.Τα πρακτικά της προηγούμενης εγκρίνονται κατά την έναρξη της ημερήσιας συνεδρίασης.

ΙΧ. Ο πρόεδρος ή το μέλος που τον αναπληρώνει, εκπροσωπεί το Σύνδεσμο δικαστικώς και εξωδίκως καθώς και ενώπιον όλων των διοικητικών ή λοιπών υπηρεσιών, δημοσίων αρχών και οργάνων της Δημοκρατίας, καθώς και στις σχέσεις με τρίτους.Ο πρόεδρος προεδρεύει στις γενικές συνελεύσεις και συνεδριάσεις, κηρύσσει την έναρξη και λήξη τους, διευθύνει τις διαλέξεις, συζητήσεις, συγκεντρώσεις του Συνδέσμου και σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του καταστατικού για την αναπλήρωσή του.Ο πρόεδρος δίνει εντολή για κάθε πληρωμή που θα γίνει από το Σύνδεσμο σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις του Δ.Σ..Συνυπογράφει με τον ταμία όλες τις επιταγές καθώς και τα άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τα οικονομικά του Συνδέσμου και την οικονομική διαχείριση της περιουσίας του και των διαφόρων άλλων υποθέσεων του Συνδέσμου.

Χ. Ο γραμματέας τηρεί το Μητρώο των Μελών, το βιβλίο πρακτικών, διεξάγει την αλληλογραφία, σφραγίζει τα έγγραφα, τηρεί αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων και φυλάσσει τη σφραγίδα και άλλα έγγραφα και βιβλία που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του.

ΧΙ. Ο ταμίας εκτελεί τον προϋπολογισμό του Συνδέσμου, εισπράττει τις συνδρομές ή εισφορές ή δωρεές έναντι απόδειξης, ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές και/ή αποφάσεις του Δ.Σ., συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλες τις επιταγές, καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων του Συνδέσμου.Ο ταμίας μπορεί με την έγγραφη συγκατάθεση του Δ.Σ. να αναθέσει τα καθήκοντα ή μέρος αυτών σε άλλο μέλος του Δ.Σ. ή σε οποιοδήποτε υπηρεσιακό όργανο ή προσωπικό του Συνδέσμου.

Επιστροφή στην κορυφή

ΑΡΘΡΟ 5

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Ι. Η Γ.Σ. είναι το ανώτατο όργανο του Συνδέσμου και αποφασίζει για κάθε υπόθεση που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή οποιουδήποτε άλλου οργάνου του Συνδέσμου.  Συγκεκριμένα η Γ.Σ. είναι αρμόδια για να αποφασίζει:

1. Την τροποποίηση ή συμπλήρωση του καταστατικού του Συνδέσμου.

2. Την εκλογή όλων των μελών του Δ.Σ. καθώς και για τον ορισμό ελεκτών.

3. Την παύση των μελών του Δ.Σ. σύμφωνα με τις πρόνοιες του άρθρου 4 του παρόντος καταστατικού.

4. Την απαλλαγή ή μη των μελών του Δ.Σ., καθώς και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

5. Την έγκριση ή μη του ετήσιου προϋπολογισμού, του ισολογισμού, απολογισμού και δίαθεση των κεφαλαίων του Συνδέσμου.

6. Τη διάλυση του Συνδέσμου, το διορισμό εκκαθαριστή, ή εκκαθαριστών και τη διάθεση της περιουσίας του Συνδέσμου.

7. Οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα μπορούσε να παραπέμψει σ’ αυτή το Δ.Σ. για απόφαση ή για έγκριση, καθώς και για κάθε θέμα ερμηνείας του καταστατικού του Συνδέσμου.

ΙΙ. Η Γ.Σ. απαρτίζεται μόνο από τα τακτικά μέλη, που πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως.Κάθε μέλος έχει μια μόνο ψήφο και πρέπει να έχει πληρώσει όλες τις συνδρομές του για να δικαιούται να ασκήσει το δικαίωμα ψήφου ή του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΙΙΙ. Η Γ.Σ. συγκαλείται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. σε τακτική συνέλευση μια φορά το χρόνο εντός δυο μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου.Επίσης συνέρχεται σε τακτική συνέλευση όταν συγκληθεί για το σκοπό αυτό από το Δ.Σ., ή ύστερα από έγγραφη προς τούτο αίτηση του ενός πέμπτου των τακτικών μελών στην οποία πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

ΙV. Οι προσκλήσεις για Γ.Σ. παραδίδονται ή αποστέλλονται ταχυδρομικώς στα μέλη ή δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση σε μια ή περισσότερες εφημερίδες, 15 μέρες πριν τη Συνέλευση.Στις προσκλήσεις πρέπει εκτός από τα θέματα ημερήσιας διάταξης να αναγράφεται ο ακριβής τόπος και χρόνος γι’ αυτή.  Η Συνέλευση δεν θα μπορεί να αποφασίσει για θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν συμφωνούν όλα τα παρόντα μέλη πως πρέπει να πάρουν απόφαση για το θέμα αυτό.

V. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει όταν παρευρίσκεται το 1/2 τουλάχιστο του ολικού αριθμού των μελών συν ένα.Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται τέτοια απαρτία, η συνέλευση συνέρχεται μετά από μισή ώρα οπότε τα μέλη που παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

VI. Σε κάθε ετήσια Γ.Σ. ορίζονται από την πλειοψηφία αυτής ένας ή δυο ελεγκτές και ένας αναπληρωματικός που θα απαρτίζουν την ελεγκτική επιτροπή του Συνδέσμου που θα υποβάλει στην επόμενη τακτική Γ.Σ. έκθεση σχετικά με τους λογαριασμούς του Συνδέσμου και γενικά για τη διαχείρηση από μέρους του Δ.Σ..Στη διάθεση των ελεγκτών θα τίθενται τα πρακτικά των συνδριάσεων του Δ.Σ. και των Γ.Σ., όλα τα βιβλία και έγγραφα του αρχείου του Συνδέσμου και οποιοδήποτε άλλο αναγκαίο για τον έλεγχο στοιχείο.

Επιστροφή στην κορυφή

ΑΡΘΡΟ 6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Οι πόροι του Συνδέσμου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.  Τακτικοί είναι:

1. Το δικαίωμα εγγραφής και η ετήσια συνδρομή των μελών, το ύψος της οποίας ορίζεται από το Δ.Σ..

2. Τα έσοδα από την περιουσία του Συνδέσμου, οι πρόσοδοι από τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Συνδέσμου και από την παροχή συμβουλών ή υπηρεσιών σε τρίτους.Έκτακτοι είναι οι δωρεές, εισφορές, επιχορηγήσεις, έρανοι, κληροδοσίες κλπ.

Το οικονομικό έτος του Συνδέσμου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.  Το Δ.Σ. υποβάλλει στη Γ.Σ. που συνέρχεται εντός δυο μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, απολογισμού για τη διαχείρηση της περιουσίας του Συνδέσμου και για την οικονομική κατάστασή του για το οικονομικό έτος που πέρασε.  Το εκάστοτε Δ.Σ. ορίζει την τράπεζα ή τη συνεργατική εταρεία, ή ταμιευτήριο στο οποίο ο Σύνδεσμος θα τηρεί λογαριασμό.

Επιστροφή στην κορυφή

ΑΡΘΡΟ 7

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Ι. Η τροποποίηση ή διάλυση του Συνδέσμου μπορεί να αποφασιστεί σε τακτική ή σε ειδική έκτακτη συνέλευση με πλειοψηφία των 3/4 των μελών που είναι παρόντα και δικαιούνται να ψηφίσουν.  Νοουμένου ότι παρευρίσκονται ήδη το 1/2 συν ένα των μελών.

ΙΙ. Οι προσκλήσεις πρέπει να δίδονται ή αποστέλλονται στα τακτικά μέλη, ή να δημοσιεύονται στον τύπο 21 μέρες πριν από την ημερομηνία που συγκαλείται η συνέλευση.  Για απαρτία αυτής της συνέλευσης απαιτείται η παρουσία των 2/3 των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.  Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται τέτοια απαρτία η συνέλευση συνέρχεται σε μισή ώρα οπότε τα μέλη που παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

ΙΙΙ. Για να παρθεί απόφαση για μεταβολή των σκοπών του Συνδέσμου απαιτείται η συναίνεση των 3/4 των μελών του Συνδέσμου.

VΙ. Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου η περιουσία του Συνδέσμου παραχωρείται με απόλυτη πλειοψηφία της Γ.Σ. σε άλλα παρόμοια Σωματεία, Ιδρύματα, Οργανώσεις, Εταιρείες και/ή για οποιοδήποτε άλλο κοινωφελή σκοπό, αλλά σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να διανεμηθεί μεταξύ των μελών του Συνδέσμου.

Επιστροφή στην κορυφή

Παρακαλώ επιλέξτε την γλώσσα της σελίδας: