STATUTES

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΡΧΙΚΟ

Το Σωματείο έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και δεν εξυπηρετεί οποιαδήποτε συμφέροντα τρίτων. Αποτελείται από πρόσωπα που ενδιαφέρονται ενεργά για την αρχαιολογία της Κύπρου και ως Σωματείο εργάζεται προς όφελος των Μελών του, της αρχαιολογικής επιστήμης, αλλά και της κυπριακής κοινωνίας ευρύτερα.

4.1. Βασικές αρχές λειτουργίας του Σωματείου είναι η εξασφάλιση των προϋποθέσεων προς ίση αντιπροσώπευση και συμμετοχή των Μελών του, πάντοτε με βάση τις δημοκρατικές αρχές, σε κάθε δραστηριότητα του Σωματείου, βάσει των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων αυτών, όπως απορρέουν από τις σχετικές παραγράφους του παρόντος Καταστατικού.

4.2. Αναλυτικότερα οι σκοποί του Σωματείου είναι οι ακόλουθοι:

(α) Η μελέτη, έρευνα, ανάδειξη και προστασία του αρχαιολογικού υλικού και των μνημείων όλων των μορφών και περιόδων του πολιτισμού της Κύπρου.

(β) Η μελέτη, έρευνα και ανάδειξη των ευρύτερων πολιτισμικών εκφράσεων που πηγάζουν από το νησί, αλλά αναπτύχθηκαν εκτός αυτού, μέσω της αρχαιολογίας και άλλων συναφών επιστημών.

(γ) Η υποστήριξη και προώθηση της έρευνας της αρχαιολογίας της Κύπρου από Μέλη του Σωματείου, αλλά και λοιπούς συνεργαζόμενους φορείς.

(δ) Η σύναψη και υποστήριξη συνεργασιών με φορείς και οργανώσεις προώθησης της αρχαιολογικής έρευνας τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό.

(ε) Η συνεχής επιστημονική εκπαίδευση και ανέλιξη των Μελών του Σωματείου με την παροχή δυνατότητας παρακολούθησης και συμμετοχής σε ανασκαφές, διαλέξεις, σεμινάρια, προβολές, εκδρομές, συνέδρια, εκθέσεις και άλλα επιστημονικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την αρχαιολογία της Κύπρου.

(στ) Η έκδοση επιστημονικού, αξιολογημένου από εκδοτική επιτροπή η οποία καθορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και ακολούθως επικυρώνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση, δελτίου το οποίο θα φέρει τον τίτλο «Κυπριακή Αρχαιολογία – Archaeologia Cypria» (συντομογραφία ArchCyp) και στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται δημοσιεύσεις των Μελών του Σωματείου, αλλά και άλλων προσώπων, μετά από πρόσκληση του Σωματείου ή με ανοικτή πρόσκληση. Επίσημη γλώσσα του δελτίου καθορίζεται η Ελληνική με σύντομη περίληψη του άρθρου στην Αγγλική, αλλά γίνονται αποδεκτά άρθρα στην Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική και Ιταλική γλώσσα με προαπαίτηση στο τέλος κάθε άρθρου να υπάρχει περίληψη του περιεχομένου του στην Ελληνική γλώσσα.

(ζ) Η δημιουργία και ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης και του Αρχείου του Σωματείου. Το Αρχείο τηρείται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και είναι προσβάσιμο στα Μέλη, σύμφωνα πάντοτε με τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν καταστατικό.

(η) Η επιδίωξη ευρύτερων ευκαιριών απασχόλησης αρχαιολόγων και ατόμων εργαζόμενων σε τομείς παραπλήσιους προς την αρχαιολογία στην Κύπρο και η ανάπτυξη συναδελφικών σχέσεων και πνεύματος συνεργασίας, αλληλεγγύης και σεβασμού μεταξύ όλων των ανωτέρω.

(θ) Η ανάπτυξη και καλλιέργεια αισθήματος σεβασμού και εκτίμησης των αρχαιολογικών χώρων, των μνημείων και της κινητής, υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομίας εντός της κυπριακής κοινωνίας μέσω όλων των διαθέσιμων επικοινωνιακών και εκπαιδευτικών μέσων.

(ι) Η εκλαΐκευση των αρχαιολογικών γνώσεων σχετικά με την πολιτιστική παράδοση της Κύπρου και η εξεύρεση των κατάλληλων μέσων για διάδοσή τους στο ευρύ κοινό, καθώς και η κοινωνική επιμόρφωση και ενημέρωση του κοινού για τα τεκταινόμενα της αρχαιολογίας της Κύπρου.

(ια) Η προώθηση εισηγήσεων για εκσυγχρονισμό της σχετικής με την αρχαιολογία νομοθεσίας και των σχετικών κανονιστικών διατάξεων με την υποβολή προτάσεων και εισηγήσεων σε αρμόδιους κρατικούς ή και ιδιωτικούς φορείς, με στόχο την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου αλλά και την προστασία, διατήρηση και προβολή των αρχαιολογικών μνημείων και χώρων της Κύπρου.

(ιβ) Η προβολή στο εξωτερικό της αρχαιολογικής μας κληρονομιάς, η διασφάλιση αρωγής από άτομα και οργανισμούς των οποίων οι προθέσεις συνάδουν με τους σκοπούς του Σωματείου και η ανάπτυξη επιστημονικών και επιμορφωτικών συνεργασιών σε εθνικό επίπεδο.

(ιγ) Η εξασφάλιση πηγών χρηματοδότησης, η σύναψη δανείων και η εξασφάλιση πληρωμής χρημάτων για υπηρεσίες και αγορά υλικού για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

Εάν η ως άνω χρηματοδότηση προέρχεται από τη διεξαγωγή εράνων ή και τη συλλογή εισφορών ή και την πώληση αντικειμένων ή και εντύπων ή και ηλεκτρονικού υλικού ή και από διοργάνωση εκδηλώσεων θα πρέπει για την πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω, να λαμβάνεται πάντοτε σχετική άδεια από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή.

Νοείται επίσης ότι για τις ως άνω πηγές χρηματοδότησης τις οποίες εξασφαλίζει το Σωματείο ή και για τα ως άνω δάνεια τα οποία συνάπτει το Σωματείο ή και για τις ως άνω πληρωμές χρημάτων τις οποίες διενεργεί το Σωματείο για υπηρεσίες ή και αγορά υλικού τηρούνται πλήρεις λογαριασμοί και όλες οι πράξεις όλων των σχετικών δοσοληψιών του Σωματείου καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία τα οποία οφείλει να τηρεί το Σωματείο τα οποία ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού αλλά και της σχετικής νομοθεσίας, τηρουμένης πάντοτε της αρχής της διαφάνειας.

(ιδ) Η αποδοχή δωρεών, η απόκτηση ή και κατοχή περιουσίας και η διάθεση αυτής της περιουσίας ή και των εσόδων από την τυχόν αξιοποίηση αυτής της περιουσίας για την προώθηση των σκοπών του Σωματείου.

Εάν η απόκτηση ή και η κατοχή περιουσίας ως ανωτέρω προέρχεται από τη διεξαγωγή εράνων ή και τη συλλογή εισφορών ή και την πώληση αντικειμένων ή και εντύπων ή και ηλεκτρονικού υλικού ή και από διοργάνωση εκδηλώσεων θα πρέπει για την πραγματοποίηση όλων των ανωτέρω, να λαμβάνεται πάντοτε σχετική άδεια από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή.

Νοείται ότι οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση του Σωματείου υπό τη μορφή δωρεάς ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής χρηματοδότησης δεν μπορεί να συνοδεύεται από οποιουσδήποτε όρους και πρέπει να είναι ονομαστική και να προέρχεται από φυσικά η και νομικά πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες είναι απολύτως νόμιμες.

Νοείται επίσης ότι για τις ως δωρεές ή και απόκτηση ή και κατοχή περιουσίας ή και διάθεση αυτής της περιουσίας ή και των εσόδων από την τυχόν αξιοποίηση αυτής της περιουσίας , τηρούνται πλήρεις λογαριασμοί και όλες οι πράξεις όλων των σχετικών δοσοληψιών του Σωματείου καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία τα οποία οφείλει να τηρεί το Σωματείο τα οποία ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού αλλά και της σχετικής νομοθεσίας, τηρουμένης πάντοτε της αρχής της διαφάνειας.

(ιε) Η αξιοποίηση των πόρων ή και εσόδων του Σωματείου για την παροχή υποτροφιών προς τα Μέλη του με στόχο την παρακολούθηση και συμμετοχή σε συνέδρια ή σεμινάρια σχετικά με τους σκοπούς του Σωματείου ή και για τη συμμετοχή Μελών του Σωματείου ως εκπροσώπων του σε διάφορα συνέδρια ή και σεμινάρια με σκοπό την προώθηση ή και την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

(ιστ) Η συνεργασία ή/και η οργανική σύνδεση ή/και η συμμετοχή του Σωματείου ως μέλος σε παρόμοια σωματεία, συνδέσμους, οργανισμούς ή/και εταιρείες της Κύπρου ή/και άλλων κρατών ή/και σε ανάλογα διεθνή σώματα, καθώς και η συμμετοχή του Σωματείου ως Εταίρου (Partner) ή/και ως Ανάδοχου Φορέα (Host Organisation) σε ερευνητικά προγράμματα, σε συνεργασία με παρόμοια σωματεία, συνδέσμους, ερευνητικά ιδρύματα, οργανισμούς ή/και εταιρείες της Κύπρου ή/και άλλων κρατών ή/και σε ανάλογα διεθνή σώματα με σκοπό την προώθηση ή/και την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου.

(ιζ) Η οργάνωση διαλέξεων, σεμιναρίων, εκπαιδευτικών ημερίδων, συνεδρίων και άλλων πολιτιστικών εκδηλώσεων που συνάδουν με τους σκοπούς του Σωματείου.

(ιη) Η έκδοση και η κυκλοφορία ανακοινώσεων, ενημερωτικών δελτίων, του επιστημονικού δελτίου «Κυπριακή Αρχαιολογία – Archaeologia Cypria» καθώς και άλλων εντύπων.

(ιθ) Η δημιουργία και λειτουργία της ιστοσελίδας του Σωματείου, την οποία θα πρέπει να διατηρεί διαρκώς ανανεωμένη και να την εμπλουτίζει με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ή και όλα τα τρέχοντα ζητήματα τα οποία απασχολούν το Σωματείο ή και τα Μέλη του.

(κ) Η εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης ενέργειας κρίνεται αναγκαία και εντός των νόμιμων πλαισίων για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

4.3. Η εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου επιτυγχάνεται με κάθε διαθέσιμο νόμιμο και ηθικό μέσο, στα πλαίσια των διατάξεων του Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων και για Άλλα Συναφή Θέματα Νόμου του 2017 (104(I)/2017), του Περί Αρχαιοτήτων Νόμου (Ν.31, Ν.48/1964, Ν.32/1973, Ν.92(Ι)/1995, Ν.4(Ι)/1996, Ν.33(Ι)/1997, ΑΝΑΚ.2331, Ν.120(Ι)/2005, Ν.41(Ι)/2006, Ν.103(I)/2012, Ν.200(I)/2014, Ν.16(I)/2017, Ν.138/2017) και του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
27ης Απριλίου 2016, για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων).

4.4. Το Σωματείο δύναται, προς υλοποίηση των διαφόρων συνεδρίων ή/και σεμιναρίων ή/και ερευνητικών προγραμμάτων ή/και πρωτοβουλιών ή/και εκστρατειών ενημέρωσης που αναλαμβάνει ή/και διοργανώνει, σε εγχώριο ή/και διεθνές επίπεδο, να προσλαμβάνει άτομα προσοντούχα για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή/και για την περίοδο για την οποία θα διαρκέσει το συγκεκριμένο συνέδριο ή/και σεμινάριο ή/και ερευνητικό πρόγραμμα ή/και πρωτοβουλία ή/και εκστρατεία ενημέρωσης.

4.5 Νοείται ότι σε όλες τις περιπτώσεις που για την επίτευξη των σκοπών του Σωματείου ως αυτοί καθορίζονται στο παρόν καταστατικό, η χρήση ή και η διάθεση πόρων ή και κεφαλαίων του Σωματείου είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό συνεπάγεται:

(α) την πρόσληψη ή και εργοδότηση εξειδικευμένου προσωπικού για την πραγματοποίηση ή και το συντονισμό προγραμμάτων ή και εκδηλώσεων ή και ημερίδων ή και

(β) την πώληση ή και τη μίσθωση περιουσίας του Σωματείου ή και

(γ) την αγορά υλικών ή και

(δ) τη διοργάνωση σεμιναρίων ή και ημερίδων ή και εκδηλώσεων ή και συνεδρίων ή και

(ε) τη διοργάνωση ταξιδιών στο εξωτερικό τότε θα πρέπει οι διαδικασίες που ακολουθούνται για τα ανωτέρω να είναι απολύτως διαφανείς και θα πρέπει να επιλέγεται η πιο συμφέρουσα προσφορά για το Σωματείο μετά την προκήρυξη διαδικασίας προσφορών. Στην περίπτωση πρόσληψης ή και εργοδότησης εξειδικευμένου προσωπικού η επιλογή του κατάλληλου προσώπου γίνεται μετά από τη προκήρυξη της σχετικής θέσης στην οποία προκήρυξη καθορίζονται τα απαιτούμενα προσόντα του υποψηφίου για την κατάληψη της σχετικής θέσης καθώς και η διαδικασία επιλογής του.

ΑΡΘΡΟ 2: ΕΔΡΑ

Η έδρα του Σωματείου βρίσκεται στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου Τ.Θ. 20058, 1600 Λευκωσία.

ΑΡΘΡΟ 3: ΕΒΛΗΜΑ

Το έμβλημα του Σωματείου εικονίζει ταύρο που οσφραίνεται άνθος λωτού και συνοδεύεται από ρόδακα στο άνω μέρος. Το έμβλημα προέρχεται από Κυπροαρχαϊκή οινοχόη του ελεύθερου ζωγραφικού τύπου (Κυπριακό Μουσείο, Αρ. 1951/1-2/9) και αποτελεί ψηφιακή απόδοση του πραγματικού σχεδίου σε τριχρωμία, αποχρώσεις του γκρίζου και ασπρόμαυρο.

      

3.1. Το εν λόγω έμβλημα βρίσκεται και στη σφραγίδα του Σωματείου .

3.2. Το έμβλημα του Σωματείου δύναται να χρησιμοποιηθεί μόνο του ή σε συνδυασμό με την Ελληνική ή και Αγγλική επωνυμία ή και συντομογραφία της επωνυμίας του Σωματείου, σε ποικίλες γραφικές εκδοχές, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο συνδυαστικό πλαίσιο χρήσης δεν επιτρέπεται η αλλοίωση, χρωματική επεξεργασία ή οποιασδήποτε μορφής παρέμβαση στο έμβλημα.

Χρήση του εμβλήματος επιτρέπεται μόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου ή και κατόπιν λήψης άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 4: ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΡΘΡΟ 5: ΜΕΛΗ

Το Σωματείο είναι ανοικτός στο κοινό και οι δραστηριότητές του είναι μη αποκλειστικές. Εντούτοις, το δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στις τάξεις του ως μέλος παρέχεται αποκλειστικά σε οποιοδήποτε πρόσωπο πληροί τις κάτωθι προϋποθέσεις:

(α) Είναι φυσικό πρόσωπο. Αιτήσεις από νομικά πρόσωπα δεν γίνονται αποδεκτές.

(β) Η ηλικία του υπερβαίνει τα δεκαοκτώ (18) έτη.

(γ) Η επαγγελματική ιδιότητα ή/και οι σπουδές ή/και η ερευνητική του δράση συμβαδίζουν με τις αρχές, σκοπούς και επιδιώξεις του Σωματείου ως αυτές καθορίζονται ανωτέρω, από το παρόν καταστατικό. Ειδικότερα, αίτηση για εγγραφή μέλους μπορούν να υποβάλουν πρόσωπα που κατέχουν κατ’ ελάχιστον, πτυχιακό τίτλο σπουδών αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος στην αρχαιολογία, ιστορία της τέχνης ή και σε άλλες παρεμφερείς ή και σχετικές επιστήμες.

Νοείται ότι η σχετικότητα του πτυχιακού τίτλου ή/και της επαγγελματικής ενασχόλησης ή/και της ακαδημαϊκής ενασχόλησης ενός προτιθέμενου προς εγγραφή μέλους με την αρχαιολογία ή/και την ιστορία της τέχνης ή/και τις άλλες παρεμφερείς ή/και σχετικές επιστήμες, θα εξετάζεται από το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο και ακολούθως θα επικυρώνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση .

(δ) Διαμένει νόμιμα και σε μόνιμη βάση στην Κύπρο. Νοείται ότι οποιοδήποτε πρόσωπο είναι Κύπριος Υπήκοος και διαμένει προσωρινά ή μόνιμα στο εξωτερικό, διατηρεί τη δυνατότητα εγγραφής ως μέλος του Σωματείου.

(ε) Δεν έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για οποιοδήποτε αδίκημα που σχετίζεται με τον Περί Αρχαιοτήτων Νόμο της Κύπρου ή τον Αρχαιολογικό Νόμο οποιασδήποτε άλλης χώρας ή/και δεν εκκρεμεί εναντίον του έρευνα ή/και εκδίκαση Δικαστικής Υπόθεσης για τέλεση τέτοιου αδικήματος ή/και δεν ισχύει εναντίον του Διάταγμα στέρησης ή/και απώλειας του δικαιώματος ίδρυσης σωματείων στην Κύπρο, στη χώρα υπηκοότητάς του ή/και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

Νοείται ότι σε περίπτωση ύπαρξης ισχύουσας στέρησης δικαιώματος ίδρυσης σωματείων, το ενδιαφερόμενο άτομο δεν έχει δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο για όσο χρόνο διαρκεί η εν λόγω στέρηση δικαιώματος.

(στ) Δεν έχει καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα το οποίο ενέχει έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα στην Κύπρο ή και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα.

(ζ) Έχει συμπληρώσει το προτεινόμενο έντυπο ή και την προβλεπόμενη ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής και την έχει καταθέσει στη συμβατική ή ηλεκτρονική διεύθυνση αλληλογραφίας του Σωματείου.

Νοείται ότι προϋπόθεση για αποδοχή της αίτησης εγγραφής οποιουδήποτε Μέλους αποτελεί η από μέρους του εκούσια αποδοχή της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Σωματείου, σύμφωνα και με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.

5.1. Τα μέλη διακρίνονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τακτικά Μέλη μπορούν να είναι Κύπριοι υπήκοοι ή και υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν νόμιμα και σε μόνιμη βάση στην Κύπρο, διπλωματούχοι αρχαιολογίας ή/και ιστορίας της τέχνης ή/και παρεμφερών επιστημών και ειδικοτήτων.

Β. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Συμβατικά Μέλη μπορούν να είναι προπτυχιακοί φοιτητές της αρχαιολογίας ή και της ιστορίας της τέχνης ή και παρεμφερών επιστημών όπως αναφέρονται στην παράγραφο Α, ανωτέρω, Κύπριοι ή υπήκοοι ξένων κρατών, που διαμένουν στην Κύπρο, καθώς και υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν στο εξωτερικό και είναι διπλωματούχοι αρχαιολογίας ή/και ιστορίας της τέχνης ή/και παρεμφερών επιστημών και ειδικοτήτων. Μετά τη συμπλήρωση των σπουδών τους, τα Συμβατικά Μέλη καθίστανται Τακτικά Μέλη του Σωματείου βάσει των κανονισμών που ισχύουν για τα Τακτικά Μέλη και προνοούνται στο παρόν καταστατικό.

Νοείται ότι υπήκοοι ξένων κρατών που διαμένουν νόμιμα και σε μόνιμη βάση στην Κύπρο και είναι Τακτικά Μέλη του Σωματείου, όταν φύγουν από την Κύπρο ή όταν εγκατασταθούν μόνιμα σε άλλη χώρα μπορούν να διατηρήσουν την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου εφόσον το επιθυμούν αλλά μόνο ως Συμβατικά Μέλη.

Γ. ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ
Επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, Κύπριοι και ξένοι υπήκοοι, που ευεργέτησαν ή ευεργετούν τον Σ.Κ.Α. με οποιοδήποτε είδος δωρεάς, προστασίας ή αλληλεγγύης ή συνεισφοράς τους στην επιστήμη της αρχαιολογίας.

5.2. Δικαίωμα εγγραφής και ετήσια συνδρομή

(α) Η εκάστοτε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου αποφασίζει και καθορίζει το ύψος, τον τρόπο πληρωμής και το χρόνο καταβολής της ετήσιας συνδρομής για την επόμενη χρονιά η οποία ακολούθως επικυρώνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

(β) Όλες οι κατηγορίες μελών, εκτός από τα Επίτιμα Μέλη, υποχρεώνονται σε καταβολή του εκάστοτε δικαιώματος εγγραφής μέλους στο Σωματείο.

(γ) Όλες οι κατηγορίες μελών, εκτός από τα Επίτιμα Μέλη, υποχρεώνονται σε καταβολή της ετήσιας συνδρομής η οποία περιλαμβάνει και τη συνδρομή για το επιστημονικό δελτίο του Σωματείου και το ύψος της οποίας καθορίζεται ως ανωτέρω από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Νοείται ότι τα Συμβατικά Μέλη, μέχρι να καταστούν Τακτικά Μέλη, υποχρεώνονται σε καταβολή μόνο του μισού (½) του ποσού στο οποίο καθορίζεται η ετήσια συνδρομή.

Νοείται επίσης για όλα τα ποσά που εισπράττονται από το Σωματείο ως δικαίωμα εγγραφής μέλους ή και ως ετήσια συνδρομή ή και ως συνδρομή για το επιστημονικό δελτίο του Σωματείου τηρούνται πλήρεις λογαριασμοί και όλες οι πράξεις όλων των σχετικών δοσοληψιών του Σωματείου καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία τα οποία οφείλει να τηρεί το Σωματείο τα οποία ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού αλλά και της σχετικής νομοθεσίας τηρουμένης πάντοτε της αρχής της διαφάνειας.

5.3. Δικαίωμα ψήφου στις εκάστοτε Γενικές Συνελεύσεις έχουν μόνο τα Μέλη, των οποίων οι οικονομικές υποχρεώσεις είναι, ως ανωτέρω, τακτοποιημένες.

ΑΡΘΡΟ 6: ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

(α) Κατόπιν υποβολής της αίτησης εγγραφής νέου Μέλους, ως ανωτέρω, το Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει ή και απορρίπτει την αίτηση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, νοουμένου ότι υπάρχει απαρτία. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακολούθως επικυρώνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

(β) Σε περίπτωση έγκρισης της αίτησης εγγραφής νέου μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο ειδοποιεί το νέο Μέλος σχετικά με την απόφασή του, ενώ ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καταγράφει τα προσωπικά στοιχεία του Μέλους στο Μητρώο Μελών. Ακολούθως, το Μέλος οφείλει να καταβάλει εντός τριάντα (30) ημερών από την ως άνω εγγραφή του, εφάπαξ, το ποσό εγγραφής και την ετήσια συνδρομή του, ως αυτή καθορίζεται από την εκάστοτε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

(γ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης του προτιθέμενου προς εγγραφή Μέλους, το Διοικητικό Συμβούλιο αιτιολογεί την απόφασή του στο προτιθέμενο προς εγγραφή πρόσωπο και το ενημερώνει για τη δυνατότητα του τελευταίου για άσκηση έφεσης ως προς την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το αιτούμενο πρόσωπο εφεσιβάλει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε το θέμα παραπέμπεται στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπου αποφασίζουν τελεσίδικα τα Μέλη, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών.

6.1. Η ιδιότητα του Μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

6.2. Η ιδιότητα του Μέλους παύει να υφίσταται με την αποχώρηση ή και την αποβολή του μέλους από το Σωματείο ή την απώλεια οποιασδήποτε από τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παρόν καταστατικό ως απαραίτητες για την εγγραφή ενός προσώπου ως μέλος του Σωματείου καθώς και με τη φυσική κατάληξη του Μέλους.

ΑΡΘΡΟ 7: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα Μέλη έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

(α) Να συμμετέχουν στις εκάστοτε Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου, να εκφράζουν τις απόψεις τους ελεύθερα και χωρίς λογοκρισία και να καταθέτουν εγγράφως προτάσεις στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο προς καταγραφή, συζήτηση και εάν χρειάζεται ψήφιση προς λήψη απόφασης.

(β) Να ψηφίζουν για την εκλογή των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Νοείται ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής σε οποιαδήποτε θέση μέλους του
Διοικητικού Συμβουλίου έχουν μόνο τα Τακτικά μέλη.

(γ) Να ψηφίζουν αυτοπροσώπως πάνω σε κάθε ζήτημα που τίθεται προς συζήτηση και ψηφοφορία στην εκάστοτε Γενική Συνέλευση. Η ψήφος όλων των Μελών είναι ισοδύναμη και σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία, ενώ σε περίπτωση δεύτερης ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται νικώσα.

Νοείται ότι η ψήφος επί οποιουδήποτε ζητήματος δεν είναι υποχρεωτική.

(δ) Να ενημερώνονται για την πορεία εργασιών του Σωματείου και να υποβοηθούν στην πραγμάτωση αυτών.

Νοείται ότι οποιαδήποτε εργασία ή/και μελέτη γίνει με πρωτοβουλία ή/και οδηγίες του Σωματείου ή/και με αυτενέργεια του Μέλους αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του Συνδέσμου.

(ε) Να δημοσιεύουν επιστημονικές εργασίες τους στο επιστημονικό δελτίο «Κυπριακή Αρχαιολογία – Archaeologia Cypria» του Σωματείου, νοουμένου ότι αυτές κρίνονται κατάλληλες από την αρμόδια εκδοτική επιτροπή.

(στ) Να έχουν πρόσβαση στο πλήρες Αρχείο του Σωματείου κατόπιν έγγραφης αίτησής τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο, νοουμένου ότι το συγκεκριμένο αίτημά τους δεν θα προσκρούει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε Νόμο ή/και στην Πολιτική Απορρήτου ή/και στην Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Σωματείου, σύμφωνα και με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.

(ζ) Να ελέγχουν τα οικονομικά βιβλία του Σωματείου και να υποβάλλουν εγγράφως ή/και προφορικά ερωτήσεις σχετικά με την οικονομική κατάσταση του Σωματείου, κατόπιν υποβολής έγγραφης αίτησης στο Διοικητικό Συμβούλιο.

(η) Να αντιπροσωπεύουν, μετά από διαβούλευση και παραχώρηση άδειας από το Διοικητικό Συμβούλιο ή/και τη Γενική Συνέλευση του Σωματείου, το Σωματείο σε επιστημονικές ημερίδες ή και συνέδρια ή/και κοινωνικές εκδηλώσεις, στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

(θ) Να ανακτούν ή/και να διεκδικούν τυχόν εύλογα έξοδα ή και έξοδα παραστάσεως που κατέβαλαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, περιλαμβανομένης και της αμοιβής τους η οποία αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προηγουμένως προσκομίσουν όλα τα αναγκαία έγγραφα ή και αποδείξεις.

(ι) Να ανανεώνουν τη συνδρομή τους στο Σωματείο, να αποχωρούν εκούσια οποιαδήποτε στιγμή από το Σωματείο και να εγγράφονται ξανά σε περίπτωση προσωρινής αποβολής ή αποχώρησής τους.

(ια) Να έχουν πλήρη έλεγχο επί των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που μεταβιβάζουν στο
Σύνδεσμο, κατά την Εγγραφή τους ή και διά της χρήσης υπηρεσιών του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 8: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Στα πλαίσια της ισονομίας, δημοκρατίας και ευνομίας, τα Μέλη του Σωματείου έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

(α) Να συμμορφώνονται με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου, όταν αυτές είναι σύμφωνες με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού.

(β) Να σέβονται τις πειθαρχικές αποφάσεις, που λαμβάνονται από τη Γενική Συνέλευση, και τις τυχόν κυρώσεις, που επιβάλλονται από αυτή, και να συμμορφώνονται πλήρως με αυτές.

(γ) Να καταβάλλουν, εφάπαξ, το εκάστοτε καθορισθέν ποσό εγγραφής κατά την εγγραφή τους ως Μέλη του Σωματείου.

(δ) Να καταβάλλουν την εκάστοτε καθορισθείσα ετήσια συνδρομή τους.

Νοείται ότι ουδείς αξιωματούχος ή και μέλος του Σωματείου δικαιούται να λαμβάνει αμοιβή για υπηρεσίες τις οποίες παρέχει στο Σωματείο εκτός εάν το παρόν καταστατικό ορίζει διαφορετικά.

Νοείται επίσης ότι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε σε ψηφοφορία για θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή την κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του/της συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

ΑΡΘΡΟ 9: ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Κάθε Μέλος του Σωματείου δικαιούται να αποχωρήσει οποιαδήποτε στιγμή, ύστερα από υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, γραπτής ή ηλεκτρονικής, ενυπόγραφης ενημερωτικής επιστολής αποχώρησής του στην οποία προσδιορίζει και την ημερομηνία παραίτησής του, η οποία δεν μπορεί να είναι αναδρομική. Το Μέλος που αποχωρεί είναι υπόχρεο να τακτοποιήσει όλες τις οικονομικές του

υποχρεώσεις προς το Σωματείο μέχρι και τη δηλωθείσα ημερομηνία αποχώρησής του. Το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παύσει το Μέλος στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του. Ως ημερομηνία παύσης ορίζεται η ημερομηνία που δηλώνεται στην αίτηση αποχώρησης.

Νοείται ότι Μέλος του Σωματείου ή και αξιωματούχος του Σωματείου ή και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου που αποχωρεί από το Σωματείο, δεν έχει κανένα δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 10: ΑΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Τακτικό ή και Συμβατικό μέλος του Σωματείου αποβάλλεται ή και διαγράφεται από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου, στις κάτωθι περιπτώσεις:

(α) Αν αρνείται να καταβάλει τη συνδρομή του προς το Σωματείο για τρία (3) συνεχή χρόνια.

(β) Αν εργάζεται κατά τρόπο επιζήμιο προς το Σωματείο ή/και αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου ή/και παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

(γ) Αν η διαγωγή του είναι ασυμβίβαστη προς τη δημόσια εικόνα και τα συμφέροντα του Σωματείου.

(δ) Αν το ίδιο το μέλος υποβάλει γραπτώς ότι αποσύρεται από το Σωματείο.

10.1.Για να εξεταστεί οποιοδήποτε αίτημα αποβολής ή διαγραφής Μέλους του Σωματείου, θα πρέπει να υποβληθεί έγγραφη αιτιολογημένη πρόταση αποβολής από πέντε (5) τουλάχιστον Μέλη του Σωματείου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υποχρεωμένο να παραπέμψει την εν λόγω πρόταση στην αμέσως επόμενη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση για έγκριση ή απόρριψή της.

10.2. Το προτιθέμενο προς αποβολή ή και διαγραφή Μέλος καλείται να παρουσιαστεί ενώπιον της εν λόγω Τακτικής ή και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία θα αποφασίσει επί του αιτήματος αποβολής ή και διαγραφής του και έχει κάθε δικαίωμα να παρουσιάσει την τυχόν υπεράσπισή του.

10.3. Η εν λόγω Τακτική ή και Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αφού ακούσει την υπεράσπιση του προτιθέμενου προς αποβολή ή και διαγραφή μέλους, λαμβάνει τελεσίδικη απόφαση για αποβολή ή μη αποβολή ή για διαγραφή ή μη διαγραφή του Μέλους, με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

10.4. Σε περίπτωση απόφασης για αποβολή του Μέλους, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τη μορφή και διάρκεια της αποβολής, η οποία δύναται να είναι είτε προσωρινή και ορισμένης διάρκειας, είτε οριστική. Το δικαίωμα επανεγγραφής διατηρείται με τη λήξη της περιόδου προσωρινής αποβολής και απόλλυται με επιβολή ποινής οριστικής αποβολής ή και διαγραφής. Το Μέλος δεν έχει δικαίωμα έφεσης της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης.

10.5. Τακτικό ή και Συμβατικό μέλος μπορεί να αποβληθεί ύστερα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν δεν καταβάλει τη συνδρομή του εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή έγγραφης ειδοποίησης. Μέλος που αποβλήθηκε μπορεί να ξαναγίνει μέλος, αφού υποβάλει για το σκοπό αυτό γραπτή αίτηση, η οποία θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

10.6. Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, η αποβολή ή διαγραφή Μέλους του Σωματείου προς παύση ή και αποβολή ή και διαγραφή Μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου, γεγονός που συνεπάγεται την έναρξη διαδικασίας αντικατάστασης του εν λόγω Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου ή και διαδικασίας πρόωρων εκλογών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

10.7. Σε όλες τις περιπτώσεις αποβολής ή και διαγραφής Μέλους, τα προσωπικά δεδομένα αυτού διαγράφονται από το Αρχείο του Σωματείου και το Μητρώο Μελών μετά την πάροδο τριών χρόνων, αλλά

κατά τη διάρκεια της ως άνω περιόδου των τριών (3) χρόνων για την οποία αυτά παραμένουν στο αρχείο του Σωματείου και στο Μητρώο Μελών του Σωματείου, η πρόσβαση σε αυτά δεν επιτρέπεται σε κανένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα και με τις πρόνοιες του σχετικού νόμου.

10.8. Σε όλες τις περιπτώσεις αποβολής ή και διαγραφής Μέλους, τυχόν ετήσια συνδρομή που καταβλήθηκε για το έτος στο οποίο διενεργήθηκε η αποβολή ή και διαγραφή του Μέλους δεν επιστρέφεται στο τελευταίο.

ΑΡΘΡΟ 11: ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Μέλος, το οποίο έχει αποχωρήσει ή και αποβληθεί προσωρινά ή και διαγραφεί από το Σωματείο, δύναται να επαναλάβει τη διαδικασία Εγγραφής του ως Μέλος, εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις για Εγγραφή σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού ή εφόσον έχουν αρθεί οι τυχόν λόγοι που επέβαλαν την προσωρινή αποβολή του ή και τη διαγραφή του.

Νοείται ότι Μέλος του Σωματείου, του οποίου η ετήσια συνδρομή έχει λήξει λόγω παρέλευσης της περιόδου ισχύος αυτής, δύναται να ανανεώσει τη συνδρομή του στο Σωματείο, εάν εξακολουθεί να πληροί τις προϋποθέσεις ένταξής του σε αυτόν. Η ανανέωση δύναται να λάβει χώρα εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία λήξης της ετήσιας συνδρομής του Μέλους και προϋποθέτει την καταβολή της ετήσιας συνδρομής, είτε στα πλαίσια Τακτικής ή Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ή άλλης εκδήλωσης του Σωματείου, είτε και με ιδιωτική ρύθμιση μεταξύ του Μέλους και του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 12: ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το κατεξοχήν εκτελεστικό σώμα του Σωματείου με δυνατότητα λήψης αποφάσεων αναφορικά με τη λειτουργία, διοίκηση και διαχείριση του Σωματείου, η οποία εκχωρείται από τη Γενική Συνέλευση με την πράξη των εκλογών. Το Σωματείο διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από πέντε (5) Τακτικά Μέλη, τα οποία εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Κατά την ίδια εκλογική διαδικασία, εκλέγονται και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.1. Τα πέντε (5) αιρετά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου είναι ιεραρχικά ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γραμματέας, ο Ταμίας και ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

12.2. Καθήκοντα και αρμοδιότητες των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου:

(α) Πρόεδρος:

Ο πρόεδρος ή το μέλος που τον αναπληροί:
• εκτελεί όλα τα διοικητικά καθήκοντα που αφορούν τις γενικές αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου
• εκπροσωπεί το Σωματείο δικαστικώς και εξωδίκως καθώς και ενώπιον όλων των Διοικητικών ή λοιπών Υπηρεσιών, Δημοσίων Αρχών και Οργάνων της Δημοκρατίας, καθώς και στις σχέσεις με τρίτους
• προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου ή και στις Γενικές Συνελεύσεις
• κηρύσσει την έναρξη και λήξη των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου

• δίνει εντολή για κάθε πληρωμή που θα γίνει από το, Σωματείο σύμφωνα πάντα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου
• συνυπογράφει με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα ή και επιστολές, που αφορούν το Σωματείο καθώς και τα πρακτικά που τηρούνται σε κάθε συνεδρίαση
• συνυπογράφει με τον ταμία όλες τις επιταγές καθώς και τα άλλα έγγραφα που σχετίζονται με τα οικονομικά του Σωματείου και την οικονομική διαχείριση της περιουσίας του και των διαφόρων άλλων υποθέσεων του Σωματείου.

Νοείται ότι για όλες τις επιταγές που εκδίδονται και συνυπογράφονται από τον πρόεδρο και τον ταμία ως ανωτέρω για το Σωματείο τηρούνται πλήρεις λογαριασμοί και καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία τα οποία οφείλει να τηρεί το Σωματείο τα οποία ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού αλλά και της σχετικής νομοθεσίας, τηρουμένης πάντοτε της αρχής της διαφάνειας.

• εκπροσωπεί το Σωματείο εντός και εκτός της Κυπριακής Δημοκρατίας
• ετοιμάζει και παρουσιάζει τον απολογισμό ενεργειών για κάθε προηγούμενο έτος, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση κατά τη διάρκεια κάθε επόμενης Τακτικής Ετήσιας ή και Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης.

(β) Αντιπρόεδρος:

Ο Αντιπρόεδρος βοηθά και αντικαθιστά τον Πρόεδρο όταν αυτός απουσιάζει ή και κωλύεται έχοντας όλες τις εξουσίες και τα καθήκοντα του Προέδρου, όπως αυτά αναφέρονται ανωτέρω. Διευθύνει επίσης τις διαλέξεις, συζητήσεις και συγκεντρώσεις του Σωματείου, όποτε και όπου χρειαστεί.

(γ) Γραμματέας:

Ο Γραμματέας:
• τηρεί τα πρακτικά σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου και τηρεί υπ’
ευθύνη του και υπό την ασφαλή φύλαξή του τα Πρακτικά του Σωματείου.
• διεξάγει την αλληλογραφία
• σφραγίζει τα διάφορα έγγραφα
• τηρεί αρχείο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων
• φυλάσσει τη σφραγίδα και άλλα έγγραφα και βιβλία που εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του
• διαχειρίζεται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του Σωματείου και διεξάγει την αναλογική και ψηφιακή αλληλογραφία και τις επικοινωνίες με τα Μέλη του Σωματείου, αλλά και τρίτα φυσικά και νομικά πρόσωπα
• τηρεί υπ’ ευθύνη του και υπό την ασφαλή φύλαξή του το Αρχείο του Σωματείου.
• αναβαθμίζει ή επικαιροποίει για σκοπούς αναβάθμισης της ασφάλειας ή και της ποιότητας υπηρεσιών, αλλά και δημιουργεί αντίγραφα ασφαλείας της ιστοσελίδας, των δικτυακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών κοινωνικών δικτύων του Σωματείου σε συνεργασία πάντοτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του Σωματείου.
• αναπληρώνει τον Ταμία σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου σε συνεδρίαση του Διοικητικού
Συμβουλίου.

(δ) Ταμίας

Ο ταμίας:
• εκτελεί τον προϋπολογισμό του Σωματείου.
• εισπράττει τις συνδρομές ή εισφορές ή δωρεές έναντι απόδειξης
• ενεργεί σύμφωνα με τις εντολές ή και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου

• συνυπογράφει με τον Πρόεδρο όλες τις επιταγές, καθώς και όλα τα άλλα έγγραφα που σχετίζονται με την οικονομική διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων του Σωματείου
• καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό και οικονομικό απολογισμό του Σωματείου
• ετοιμάζει ή και εποπτεύει την ετοιμασία των οικονομικών λογαριασμών που περιγράφονται, προς αποστολή στον Έπαρχο της οικείας Επαρχίας της έδρας του Σωματείου προς συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες του νόμου και, συγκεκριμένα, καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους κάτωθι λογαριασμούς:

(α) οικονομική κατάσταση του ακαθάριστου εισοδήματος του Σωματείου, κατά τη διάρκεια του οικονομικούς έτους

(β) οικονομική κατάσταση του πιστωτικού υπολοίπου κατά την έναρξη του οικονομικού έτους και όλων των χρημάτων που έχουν εισπραχθεί για λογαριασμό του Σωματείου κατά τη διάρκεια αυτού

(γ) οικονομική κατάσταση όλων των χρηματικών ποσών που οφείλονται από το Σωματείο ή οφείλονται στο Σωματείο, και των πληρωμών που διενεργήθηκαν κατά τη διάρκεια του ίδιου οικονομικού έτους.

• εισπράττει όλα έσοδα του Σωματείου και δίδει διπλότυπα αποδείξεων, υπογεγραμμένα από τον ίδιο
• εκτελεί οικονομικές πράξεις σύμφωνα με τις οδηγίες, εντολές και αποφάσεις του Διοικητικού
Συμβουλίου του Σωματείου
• τηρεί όλα τα απαιτούμενα Λογιστικά Βιβλία, στα οποία καταγράφονται όλες οι πληροφορίες που αφορούν τις εισερχόμενες και εξερχόμενες χρηματικές ροές και συναλλαγές
• λαμβάνει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου ή και του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου για κάθε πληρωμή που διενεργείται από το Σωματείο
• αναπληρώνει το Γραμματέα σε περίπτωση απουσίας του τελευταίου σε συνεδρίαση του
Διοικητικού Συμβουλίου.

(ε) Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα:
• τηρεί το Μητρώο των Μελών του Σωματείου
• υποβοηθά το Γραμματέα του Σωματείου στα διάφορα καθήκοντά του, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες του Νόμου για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών
• μεριμνά για την εφαρμογή, τήρηση και διασφάλιση όλων των απαραίτητων διαδικασιών για την Προστασία των Φυσικών Προσώπων έναντι της Επεξεργασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και για την Ελεύθερη Κυκλοφορία των Δεδομένων αυτών.

12.3. Με τη σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των παρόντων Μελών, νοουμένου πάντοτε ότι υπάρχει απαρτία, ο Πρόεδρος δύναται να μεταβιβάσει κατά περίπτωση, οιανδήποτε εκ των προαναφερθεισών αρμοδιοτήτων και υποχρεώσεων αντιπροσώπευσης του Σωματείου σε οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και άλλο Μέλος του Σωματείου ή και σε τρίτο πρόσωπο. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακολούθως επικυρώνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση.

12.4. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Σωματείου και ενεργεί κάθε πράξη που εμπίπτει στους σκοπούς του Σωματείου, εκτός εκείνων για τις οποίες έχει αρμοδιότητα η Γενική Συνέλευση, είτε δυνάμει του Καταστατικού είτε δυνάμει της εκάστοτε νομοθεσίας.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες οι οποίες αρμοδιότητες επικυρώνονται και από τη Γενική Συνέλευση:

(α) Προγραμματίζει τις δαπάνες του Σωματείου

(β) Επιβλέπει το ταμείο του Σωματείου.

(γ) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, προγραμματισμό δαπανών και επιβλέπει τα οικονομικά θέματα του Σωματείου.

(δ) Διενεργεί κάθε αναγκαία πράξη για την τακτική και κανονική διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων του Σωματείου .

(ε) Ρυθμίζει την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου και εκδίδει για το σκοπό αυτό Εσωτερικούς
Κανονισμούς, οι οποίοι υπόκεινται σε έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.

(στ) Μεριμνά για την επίτευξη όλων των σκοπών του Σωματείου ως αυτοί καθορίζονται από το παρόν
Καταστατικό, με τα μέσα που παρέχονται σε αυτό από τη Γενική Συνέλευση και το παρόν Καταστατικό.

(ζ) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου και την τήρηση του παρόντος Καταστατικού, χωρίς όμως να ασκεί πειθαρχικές εξουσίες, οι οποίες ανήκουν κατά αποκλειστικότητα στη Γενική Συνέλευση.

Νοείται ότι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση οποιασδήποτε νομοθεσίας είναι άκυρες.

(η) Μεριμνά για την επιμελή διαχείριση των υποθέσεων του Συνδέσμου, οι οποίες δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας και ειδικότερα τους νόμους που διέπουν τη λειτουργία του Σωματείου, ως ανωτέρω.

(θ) Προσλαμβάνει ή και διορίζει φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία δύνανται ένεκα των γνώσεων, κατάρτισης, ειδικοτήτων και ιδιοτήτων τους να υποβοηθήσουν στην επίτευξη στόχων του Σωματείου.

(ι) Επιλέγει μέλη προς επίσημη αντιπροσώπευση του Σωματείου σε εκδηλώσεις αρχαιολογικών σωμάτων και φορέων εντός και εκτός Κύπρου.

(ια) Αποφασίζει επί της αίτησης οποιουδήποτε προσώπου για την εγγραφή του ως Μέλος του
Σωματείου.

(ιβ) Αποφασίζει επί της αίτησης οποιουδήποτε Μέλους για πρόσβαση στο πλήρες Αρχείο του Σωματείου και επί της τυχόν αίτησης για έλεγχο των οικονομικών βιβλίων του Σωματείου από οποιοδήποτε Μέλος.

(ιγ) Καθορίζει τα τραπεζικά ή και τα πιστωτικά ιδρύματα στα οποία το Σωματείο θα τηρεί τους εκάστοτε τραπεζικούς λογαριασμούς του.

(ιδ) Τηρεί τα Λογιστικά Βιβλία, όπου καταχωρούνται οι εισερχόμενες και εξερχόμενες χρηματικές ροές και συναλλαγές του Σωματείου .

(ιε) Καταρτίζει στο τέλος κάθε οικονομικού έτους τους απαιτούμενους λογαριασμούς ως αυτοί καθορίζονται στο παρόν Καταστατικό.

(ιστ) Προτείνει στην εκάστοτε ετήσια Γενική Συνέλευση το ύψος του δικαιώματος εγγραφής και της ετήσιας συνδρομής μέλους σε ετήσια βάση για κάθε επόμενο έτος.

(ιζ) Μεριμνά για την επιμελή και τακτική τήρηση και ανανέωση του Αρχείου του Σωματείου, είτε σε αναλογική, είτε σε ψηφιακή μορφή.

(ιη) Μεριμνά για την επιμελή και τακτική τήρηση πλήρως ενημερωμένου Μητρώου Μελών, το οποίο επικαιροποιείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και είναι διαθέσιμο προς επιθεώρηση από τον Έπαρχο της οικείας Επαρχίας της έδρας του Σωματείου.

(ιθ) Γνωστοποιεί εντός της πρώτης τριμηνίας εκάστου ημερολογιακού έτους στον Έπαρχο της οικείας
Επαρχίας της έδρας του Σωματείου τα κάτωθι έγγραφα:

• Τους οικονομικούς λογαριασμούς.

• Την αριθμητική κατάσταση των μελών, όπου αναφέρονται τυχόν διαγραφές ή και εγγραφές νέων μελών, οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

• Σε περίπτωση που επήλθε οποιαδήποτε αλλαγή σύνθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, τα ονοματεπώνυμα όλων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, τα αξιώματα που κατέχει το καθένα, και τα στοιχεία επικοινωνίας τους.

• Σχετική αναφορά κατά πόσο το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε ο ελάχιστος αριθμός
Ετήσιων Γενικών Συνελεύσεων που ορίζεται στο παρόν καταστατικό.

Νοείται ότι για όλες τις ως άνω δαπάνες ή και για το ταμείο ή και για τον ετήσιο προϋπολογισμό ή και για προγραμματισμό δαπανών ή και για κάθε αναγκαία πράξη για την τακτική και κανονική διαχείριση της περιουσίας και των υποθέσεων του Σωματείου ή και για την πρόσληψη ή και το διορισμό φυσικών ή νομικών πρόσωπα για την επίτευξη των στόχων του Σωματείου ή και για την τήρηση των Λογιστικών βιβλίων στα οποία καταχωρούνται οι εισερχόμενες και εξερχόμενες χρηματικές ροές και συναλλαγές του Σωματείου ή και για τον καταρτισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους των απαιτούμενων λογαριασμών ως αυτοί καθορίζονται στο παρόν Καταστατικό τηρούνται πλήρεις λογαριασμοί και όλες οι πράξεις όλων των σχετικών δοσοληψιών του Σωματείου καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία τα οποία οφείλει να τηρεί το Σωματείο τα οποία ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού αλλά και της σχετικής νομοθεσίας τηρουμένης πάντοτε της αρχής της διαφάνειας.

(κ) Γνωστοποιεί στον Έπαρχο της οικείας Επαρχίας της έδρας του Σωματείου, πάντοτε εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και νοούμενου ότι συντρέχει μια από τις κάτωθι συνθήκες, τα παρακάτω:

• Για την τυχόν μείωση του αριθμού των Μελών του Σωματείου σε κάτω από είκοσι (20), το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από την ημερομηνία που επισυνέβη το γεγονός, υποδεικνύοντας στη γνωστοποίηση και την ημερομηνία κατά την οποία αυτό επισυνέβη.

• Για την τυχόν κατάθεση αιτήματος στο Δικαστήριο για διάλυση του Σωματείου.

• Για την τυχόν γνωστοποίηση, δια γραπτής αναφοράς προς τον Έπαρχο της οικείας Επαρχίας της έδρας του Σωματείου για τη διάλυση του Σωματείου.

12.5. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.

12.6. Μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου αυτό συνέρχεται στην πρώτη του συνεδρία και καταρτίζεται σε σώμα εκλέγοντας Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και δύο αναπληρωματικά μέλη. Ο καταρτισμός του Διοικητικού Συμβουλίου σε σώμα γίνεται με εσωτερική εκλογή των εκλελεγμένων μελών.

Νοείται ότι όλα τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά και τα αναπληρωματικά Μέλη πρέπει να είναι Τακτικά Μέλη του Σωματείου και να τηρούν όλες τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό.

Νοείται επίσης ότι τα αναπληρωματικά Μέλη δεν είναι Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και δεν μετέχουν στις εργασίες του τελευταίου, αλλά αντικαθιστούν Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση κένωσης θέσης ή και παύσης οποιουδήποτε Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.7. Όταν κενωθεί θέση Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, διαρκούσης της θητείας του, η εν λόγω θέση πληρώνεται από ένα από τα δύο αναπληρωματικά Μέλη, σύμφωνα με τη σειρά επιτυχίας με την οποία αυτό εξελέγη και για τον υπόλοιπο χρόνο της θητείας του Μέλους που κενώθηκε η θέση του.

12.8. Όταν κενωθεί θέση αξιωματούχου του Διοικητικού Συμβουλίου τότε τη θέση αυτή καταλαμβάνει το Μέλος που αναπληρώνει τον συγκεκριμένο αξιωματούχο, για το υπόλοιπο της θητείας του, και τη θέση αυτού του Μέλους καταλαμβάνει το κατά σειράν επιτυχίας αναπληρωματικό Μέλος, ως ανωτέρω. Όταν ο συνολικός αριθμός των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μειωθεί κατά τρία (3) και ο αριθμός των αναπληρωματικών δεν επαρκεί για πλήρωση όλων των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, τότε συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

12.9. Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει, ή εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο να εκτελέσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση που και αυτός εμποδίζεται ή απουσιάζει, τον αναπληρώνει ο Γραμματέας ή οποιοδήποτε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Γραμματέας και ο Ταμίας αναπληρώνουν ο ένας τον άλλο, σε περίπτωση που απουσιάζει ή εμποδίζεται ο ένας από αυτούς. Όταν απουσιάζουν ή εμποδίζονται και οι δυο, τότε τους αναπληρώνουν άλλα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.10. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο τουλάχιστόν μια (1) φορά το μήνα, ή και ύστερα από γραπτή αίτηση δύο (2) τουλάχιστον Μελών του, στην οποία πρέπει να ορίζουν τα προς συζήτηση θέματα.

12.11. Tο Διοικητικό Συμβουλίου βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τρία (3) τουλάχιστον Μέλη του.

12.12. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των Μελών που είναι παρόντα, νοουμένου πάντοτε ότι υπάρχει απαρτία και σε περίπτωση ισοψηφίας ο Πρόεδρος ή το Μέλος που τον αναπληρώνει έχει νικώσα ψήφο.

Νοείται ότι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν δικαιούται να συμμετέχει ούτε στη συζήτηση ούτε σε ψηφοφορία για θέματα για τα οποία καλείται να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, εάν η απόφαση που θα ληφθεί αφορά τη διενέργεια δικαιοπραξίας ή την έγερση ή κατάργηση δίκης μεταξύ του Σωματείου και του εν λόγω μέλους ή του/της συζύγου αυτού ή συγγενή αυτού εξ’ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας ή την επιχείρηση δικαιοπραξίας μεταξύ του Σωματείου και εταιρείας, προσωπικής ή κεφαλαιουχικής, στην οποία ή στη διοίκηση της οποίας συμμετέχει το μέλος αυτό ή σύζυγος ή συγγενής αυτού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και του τρίτου βαθμού συγγένειας.

12.13. Το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να ορίζει επαρχιακές ή άλλες υποεπιτροπές οι οποίες απαρτίζονται από τα υφιστάμενα Τακτικά Μέλη του Σωματείου, όπως επίσης και να καθορίζει τη θητεία και τα καθήκοντα αυτών των υποεπιτροπών. Οι ως άνω επαρχιακές ή και άλλες υποεπιτροπές είναι υπόλογες έναντι του Διοικητικού Συμβουλίου και λογοδοτούν απευθείας σε αυτό. Τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ως άνω επαρχιακών ή και άλλων υποεπιτροπών προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή.

12.14. Αξιωματούχος του Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει χωρίς σοβαρό λόγο για πάνω από τέσσερις (4) συνεδριάσεις μπορεί να παυθεί από τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τα οποία αποφασίζουν επί του συγκεκριμένου ζητήματος, με απόλυτη πλειοψηφία, κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας. Η εν λόγω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ακολούθως επικυρώνεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να παυθεί από τη Γενική Συνέλευση ύστερα από σχετική πρόταση της πλειοψηφίας των υπολοίπων Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, εάν το Μέλος αυτό ενεργεί κατά τρόπο μειωτικό για το Σωματείο.

12.15. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται σε ειδικό έντυπο/βιβλίο και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και το Γραμματέα ή και το Μέλος/Μέλη που τους

αναπληρώνουν, ως ανωτέρω. Τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης εγκρίνονται κατά την έναρξη της αμέσως επόμενης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου.

12.16. Η έναρξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τυπικά την 1η Ιανουαρίου του οικονομικού έτους, κατά το οποίο εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο, και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία εκλογής ή και καταρτισμού σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η λήξη της ορίζεται τυπικά την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου (3) έτους από το έτος έναρξης και είναι ανεξάρτητη της ημερομηνίας εκλογής ή καταρτισμού σε σώμα του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Νοείται ότι η νομική ευθύνη διαχείρισης ζητημάτων του Σωματείου αναλαμβάνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μόνο από την ημερομηνία καταρτισμού του σε σώμα και ισχύει μέχρι και την ημερομηνία καταρτισμού σε σώμα του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

12.17. Σε περίπτωση έκτακτης εκλογής νέου Διοικητικού Συμβουλίου λόγω κένωσης θέσεων ή και παύσης του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται τυπικά την 1η Ιανουαρίου του οικονομικού έτους κατά το οποίο εκλέγεται το Διοικητικό Συμβούλιο και είναι ανεξάρτητη από την ημερομηνία εκλογής ή καταρτισμού σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου, ενώ η λήξη της ορίζεται τυπικά την 31η Δεκεμβρίου του τρίτου (3) έτους από το έτος έναρξης και είναι ανεξάρτητη της ημερομηνίας εκλογής ή καταρτισμού σε σώμα του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

12.18. Κάθε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δύναται να επανεκλεγεί για μία (1) συνεχόμενη φορά, ανεξαρτήτως της θέσης που κατέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο. Μετά την παρέλευση δύο (2) συνεχόμενων θητειών στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Μέλος χάνει το δικαίωμα εκλογής σε αυτό για την επόμενη θητεία και το ανακτά μετά την παρέλευση της τελευταίας θητείας

ΑΡΘΡΟ 13

Καμιά αμοιβή, οποιουδήποτε είδους, δεν καταβάλλεται για παρεχόμενες υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και σε οποιοδήποτε Ιδρυτικό Μέλος που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο για οποιαδήποτε υπηρεσία.

Νοείται ότι οποιοδήποτε Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οποιοδήποτε Μέλος που διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ανακτήσει ή και να διεκδικήσει τυχόν λογικά έξοδα που κατέβαλε κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του, περιλαμβανομένης και της αμοιβής του που αντιστοιχεί σε ερευνητικά ή άλλα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα από τρίτους φορείς προγράμματα, αφού προσκομίσει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά έγγραφα για τα εν λόγω έξοδα.

ΑΡΘΡΟ 14: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση είναι το Ανώτατο Όργανο του Σωματείου και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου ή και οποιουδήποτε άλλου οργάνου του Σωματείου.

14.1. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου η οποία λειτουργεί ως το Ανώτατο όργανο του
Σωματείου είναι αρμόδια :

(α) για να αποφασίζει για την τροποποίηση ή συμπλήρωση ή διόρθωση του Καταστατικού του
Σωματείου

(β) για την εκλογή όλων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου κάθε τρία χρόνια

(γ) για τον ορισμό των Ελεγκτών του Σωματείου

(δ) για να αποφασίζει για την παύση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού ως ανωτέρω

(ε) για την έγκριση ή μη του ετήσιου προϋπολογισμού, του ισολογισμού, απολογισμού και τη διά θεση των κεφαλαίων του Σωματείου

(στ) για να αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου, το διορισμό εκκαθαριστή ή εκκαθαριστών και τη διάθεση της περιουσίας του Συνδέσμου, σύμφωνα πάντοτε με τις πρόνοιες του παρόντος Καταστατικού

) για να αποφασίζει για την είσοδο ή και τη μη αποδοχή ή και την αποβολή των μελών του Σωματείου.

(η) για την Εποπτεία και τον έλεγχο των μελών του Σωματείου

(θ) για να εγκρίνει εσωτερικούς κανονισμούς ή και κώδικα συμπεριφοράς.

(ι)για να διαφυλάσσει τα συμφέροντα του Σωματείου.

(ια) για τη συνομολόγηση συμβολαίων συνεργασίας ή και άλλων συμφωνιών .

(ιβ) για να ελέγχει ή και να επικυρώνει το διορισμό ή και την αμοιβή ή και την απόλυση των διάφορων ελεγκτών ή και νομικών συμβούλων ή και του προσωπικού ή και των εκδοτικών επιτροπών ‘η και άλλων επιτροπών που επιλέγονται ή και προσλαμβάνονται από το Σωματείο ή και για να ελέγχει ή και να επικυρώνει οποιαδήποτέ συμφωνία συνάπτεται για την αγορά υπηρεσιών ή και εξοπλισμού για εξυπηρέτηση των σκοπών ή και των εργασιών ή και των δραστηριοτήτων του Σωματείου.

(ιγ) για να ελέγχει ή και να επικυρώνει τις οικονομικές καταστάσεις ή και τη διαχείριση των οικονομικών πόρων ή και τη διάθεση της περιουσίας του Σωματείου ή και την επιλογή των διαφόρων προσφορών που υποβάλλονται ή και των προσφοροδοτών που υποβάλλουν τις διάφορες προσφορές.

(ιδ) για να ελέγχει ή και να επικυρώνει τις διάφορες δραστηριότητες ή και συνεργασίες με άλλα σωματεία ή και ιδρύματα ή και ομοσπονδίες ή και για τη συμμετοχή του Σωματείου σε άλλα σωματεία ή και ιδρύματα ή και ομοσπονδίες

(ιε) για οποιοδήποτε άλλο θέμα που θα μπορούσε να παραπέμψει σε αυτή το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου για απόφαση ή για έγκριση, καθώς και για κάθε θέμα ερμηνείας του Καταστατικού του Σωματείου.

14.2. Η Γενική Συνέλευση απαρτίζεται μόνο από τα Τακτικά και Συμβατικά Μέλη του Σωματείου τα οποία πρέπει να παρίστανται αυτοπροσώπως. Κάθε μέλος έχει μια μόνο ψήφο και πρέπει να έχει καταβάλει την ετήσια συνδρομή του για να δικαιούται να συμμετάσχει στις διάφορες ψηφοφορίες.

14.3. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά το χρόνο, εντός δυο μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους που λήγει στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους.

14.4. Έκτακτη Γενική Συνέλευση
Έκτακτη Γενική Συνέλευση μπορεί να συγκληθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ύστερα από έγγραφη προς τούτο αίτηση δέκα (10) τουλάχιστον Τακτικών Μελών στην οποία πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.

14.5. Εκλογική Γενική Συνέλευση
Η Εκλογική Γενική Συνέλευση συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε τρία (3) χρόνια, ήτοι με τη λήξη της θητείας του εκάστοτε Διοικητικού Συμβουλίου, για να εκλέξει το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω Εκλογική Γενική Συνέλευση προγραμματίζεται σε συγκεκριμένη ημερομηνία έναν τουλάχιστον μήνα πριν τη λήξη της θητείας του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

Νοείται ότι η ετήσια Τακτική Συνέλευση, η οποία συγκαλείται υποχρεωτικά από το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά το χρόνο, κατά το χρόνο που θα πρέπει να διενεργηθούν εκλογές για την εκλογή του επόμενου Διοικητικού Συμβουλίου, καθίσταται αυτόματα και Εκλογική Γενική Συνέλευση.

Νοείται επίσης ότι συγκαλείται Έκτακτη Γενική Συνέλευση για σκοπούς εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου στις ακόλουθες περιπτώσεις:

(α) σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου κατά τρία (3) και άνω λόγω κένωσης θέσεων ή παύσης Μελών του

(β) σε περίπτωση κένωσης όλων των θέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή και παύσης ολόκληρου του
Διοικητικού Συμβουλίου.

Νοείται ότι σε περίπτωση κένωσης όλων των θέσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και παύσης όλων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή και άρνησης των Μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου να οργανώσουν Γενική Συνέλευση με σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη δύνανται να αιτηθούν τη συνδρομή του Έπαρχου της οικείας Επαρχίας της έδρας του Συνδέσμου προς σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με μοναδικό και αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση αυτή το Έγγραφο Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης οφείλει να περιλαμβάνει ως μοναδικό θέμα τη διενέργεια εκλογών προς ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

14.6. Καταστατική Γενική Συνέλευση – Τροποποίηση του Καταστατικού
Το καταστατικό μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από ειδικά για αυτό το σκοπό συγκληθείσα Καταστατική
Γενική Συνέλευση.

14.6.1. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο με γραπτή ειδοποίηση, η οποία αποστέλλεται ηλεκτρονικά προς όλα τα Μέλη και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Σωματείου, τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την καθορισθείσα ημερομηνία της προγραμματισθείσας Γενικής Συνέλευσης και περιλαμβάνει τα υποκείμενα σε τροποποίηση άρθρα, καθώς και τα προτεινόμενα νέα άρθρα.

Νοείται ότι Καταστατική Γενική Συνέλευση συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και όταν ζητήσει τη σύγκλησή της το ένα πέμπτο (1/5) των μελών, με έγγραφη αίτηση στην οποία αναγράφονται τα προτεινόμενα προς τροποποίηση άρθρα.

14.6.2. Η Καταστατική Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όταν παρίστανται τα 4/5 των εγγεγραμμένων Μελών του Σωματείου, οι δε αποφάσεις για τροποποίηση του Καταστατικού λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των ¾ των εγγεγραμμένων Μελών. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα Μέλη που έχουν τακτοποιημένες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς Σωματείο το τρέχον έτος.

14.7. Προσκλήσεις για τη Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης

Οι προσκλήσεις για τη σύγκληση της εκάστοτε Γενικής Συνέλευσης αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα μέλη ή δημοσιεύεται σχετική ανακοίνωση σε μια ή περισσότερες εφημερίδες καθώς και στην ιστοσελίδα του Σωματείου, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον μέρες πριν την καθορισθείσα ημερομηνία για την

πραγματοποίηση της συγκληθείσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Στις εν λόγω προσκλήσεις, εκτός από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αναγράφεται και ο ακριβής τόπος και χρόνος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση.

Νοείται ότι η εκάστοτε συγκληθείσα Γενική Συνέλευση δεν θα μπορεί να λάβει οποιεσδήποτε αποφάσεις για θέματα τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, εκτός εάν συμφωνηθεί από όλα τα παρόντα Μέλη πως θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για τα εν λόγω θέματα, έστω και εάν δεν έχουν συμπεριληφθεί εκ των προτέρων στην ημερήσια διάταξη.

14.8. Προεδρείο Γενικής Συνέλευσης

Κατά τη Γενική Συνέλευση, το Προεδρείο αποτελούν τα τρία πρώτα σε ιεραρχία άτομα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση Εκλογικής Συνέλευσης, το Προεδρείο δεν μπορεί να αποτελείται από άτομα τα οποία θα είναι υποψήφια. Τις θέσεις τους, σε αυτήν την περίπτωση, καταλαμβάνουν τα υπόλοιπα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, πάλι ιεραρχικά. Σε περίπτωση που αυτά δεν αρκούν, τότε εκλέγονται άτομα από τη Γενική Συνέλευση. Η Εφορευτική Επιτροπή σε Εκλογική Γενική Συνέλευση είναι η ίδια με το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης.

14.9. Απαρτία

Η εκάστοτε Γενική Συνέλευση, εκτός από τις περιπτώσεις που ρητώς ορίζεται διαφορετικά στο παρόν Καταστατικό, βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει αποφάσεις όταν παρευρίσκεται το ήμισυ (1/2) τουλάχιστον του ολικού αριθμού των Μελών του Σωματείου συν ένα (+1). Σε περίπτωση που δεν επιτυγχάνεται τέτοια απαρτία, η συνέλευση συνέρχεται μετά από μισή ώρα οπόταν τα μέλη που παρευρίσκονται αποτελούν απαρτία.

14.10. Ελεγκτική Επιτροπή – Ελεγκτές

Σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση επιλέγεται ο Ελεγκτής ή και το Ελεγκτικό Γραφείο, το οποίο θα προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι την επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση κενώσεως της θέσεως του Ελεγκτή, διαρκούσης της θητείας αυτού, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να επιλέξει άλλο Ελεγκτή για το υπόλοιπο της θητείας του. Η επιλογή του Ελεγκτή ή του Ελεγκτικού Γραφείου γίνεται με βάση εισήγηση που τίθεται ενώπιον της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης από το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από τη λήψη σχετικών προσφορών από διάφορους αδειούχους νόμιμους ελεγκτές ή και νόμιμα ελεγκτικά γραφεία.

ΑΡΘΡΟ 15: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι του Σωματείου διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

15.1. Τακτικοί πόροι του Σωματείου είναι:

(α) Το εκάστοτε δικαίωμα εγγραφής και η εκάστοτε ετήσια συνδρομή των Μελών του Σωματείου, το ύψος της οποίας ορίζεται από την εκάστοτε Ετήσια Γενική Συνέλευση.

(β) Τα διάφορα έσοδα από την περιουσία του Σωματείου.

(γ) Οι πρόσοδοι από τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Σωματείου.

(δ) Τα έσοδα από την πώληση των τόμων του περιοδικού του Σωματείου «Κυπριακή Αρχαιολογία – Archaeologia Cypria».

(ε) Οι πρόσοδοι από την παροχή συμβουλών ή και υπηρεσιών σε τρίτους.

(στ) Οι πόροι από τη χρηματοδότηση προγραμμάτων την οποία μπορεί να λάβει το Σωματείο από διάφορους αρμόδιους φορείς.

15.2. Έκτακτοι πόροι του Σωματείου είναι τα έσοδα από δωρεές, εισφορές, επιχορηγήσεις, εράνους, κληροδοσίες κλπ.

Για τη διεξαγωγή εράνων ή και τη συλλογή εισφορών ή και την πώληση αντικειμένων ή και εντύπων ή και ηλεκτρονικού υλικού ή και τη διοργάνωση εκδηλώσεων ως ανωτέρω, θα πρέπει να λαμβάνεται πάντοτε σχετική άδεια από την εκάστοτε Αρμόδια Αρχή.

Νοείται ότι οποιαδήποτε οικονομική ενίσχυση του Σωματείου ως ανωτέρω υπό τη μορφή δωρεάς ή και εισφοράς ή και επιχορήγησης ή και εράνου ή και κληροδοσίας ή και οποιασδήποτε άλλης μορφής χρηματοδότησης δεν μπορεί να συνοδεύεται από οποιουσδήποτε όρους και πρέπει να είναι ονομαστική και να προέρχεται από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα των οποίων οι δραστηριότητες είναι απολύτως νόμιμες.

Νοείται επίσης ότι για όλους τους τακτικούς ή και έκτακτους πόρους του Σωματείου ως αυτοί καθορίζονται στο παρόν καταστατικό ως ανωτέρω τηρούνται πλήρεις λογαριασμοί και όλες οι πράξεις όλων των σχετικών δοσοληψιών του Σωματείου καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία τα οποία οφείλει να τηρεί το Σωματείο τα οποία ελέγχονται από εγκεκριμένο ελεγκτή, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος καταστατικού αλλά και της σχετικής νομοθεσίας, τηρουμένης πάντοτε της αρχής της διαφάνειας.

15.3. Το οικονομικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου κάθε χρόνου. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου υποβάλλει στην εκάστοτε Ετήσια Γενική Συνέλευση, που συνέρχεται εντός δυο μηνών από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους, απολογισμό για τη διαχείριση της περιουσίας του Σωματείου και για την οικονομική κατάστασή του για το οικονομικό έτος που πέρασε. Το εκάστοτε Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει το τραπεζικό ή πιστωτικό ίδρυμα στο οποίο το Σωματείο θα τηρεί λογαριασμό.

15.4. Ελεγκτές

Ο έλεγχος των οικονομικών πόρων και των λογαριασμών του Σωματείου, για κάθε οικονομικό έτος το οποίο λήγει την τελευταία μέρα του μηνός Δεκεμβρίου, εκάστου έτους νοουμένου ότι τα ετήσια έσοδα του Σωματείου υπερβαίνουν τις €40.000, γίνεται από τον Ελεγκτή, ο οποίος είναι ανεξάρτητος, προσοντούχος και αδειούχος νόμιμος ελεγκτής ή και νόμιμο ελεγκτικό γραφείο σύμφωνα με την εκάστοτε εν ισχύ νομοθεσία και εγκρίνεται από την ετήσια Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 14.8. ανωτέρω.

15.5. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει στον Έφορο, το αργότερο εντός επτά (7) μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους, τους λογαριασμούς και σχετική έκθεση του εγκεκριμένου ελεγκτή ως ανωτέρω.

Νοείται ότι οι ετήσιοι οικονομικοί λογαριασμοί οι οποίοι διαβιβάζονται ως ανωτέρω στον Έφορο θα πρέπει να περιέχουν με πλήρη λεπτομέρεια τα τυχόν έσοδα ή και έξοδα τα οποία προκύπτουν από τη διάθεση της ιδιόκτητης ή και επί μισθώσει κινητής ή και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου ενώ στις οικονομικές καταστάσεις του Σωματείου θα πρέπει να καταγράφονται λεπτομερώς τα τυχόν έσοδα ή και έξοδα τα οποία προκύπτουν από δωρεές ή και τη σύναψη δανείων ή και από την εξασφάλιση άλλων πηγών χρηματοδότησης ή και από τη διάθεση ή και την αξιοποίηση της περιουσίας του Σωματείου ή και από την παροχή διάφορων υποτροφιών σε μέλη του Σωματείου ή και από την έκδοση ή και η διάθεση του επιστημονικού δελτίου του Σωματείου ή και από την έκδοση διαφόρων εντύπων ή και

ανακοινώσεων από το Σωματείο ή και από τη συμμετοχή του Σωματείου ως εταίρου ή και ανάδοχου σε ερευνητικά προγράμματα ή και από τη συλλογή χορηγιών ή και εισφορών ή και από τη διοργάνωση εκδηλώσεων ή και ημερίδων.

ΑΡΘΡΟ 16: ΔΙΑΛΥΣΗ

Διάλυση του Σωματείου μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, ύστερα από απόφαση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, ειδικά για αυτό το λόγο, με γραπτή ειδοποίηση προς όλα τα Μέλη. Η ειδοποίηση δίδεται τουλάχιστον ένα (1) μήνα πριν την καθορισθείσα ημερομηνία της προγραμματισθείσας για αυτό το σκοπό Γενικής Συνέλευσης. Για την απαρτία της εν λόγω Γενικής Συνέλευσης είναι απαραίτητη η παρουσία των 4/5 των εγγεγραμμένων Μελών του Σωματείου και η απόφαση για διάλυση του Σωματείου λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των εγγεγραμμένων Μελών.

16.1 Σε περίπτωση που η Γενική Συνέλευση αποφασίσει τη διάλυση του Σωματείου, καθορίζει και τον τρόπο αποπληρωμής και εξόφλησης των τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων και οφειλών του Σωματείου.

16.2 Μετά την αποπληρωμή και εξόφληση των τυχόν οικονομικών υποχρεώσεων και οφειλών του Σωματείου, η καθαρή περιουσία του Σωματείου θα περιέλθει μετά από απόφαση της ίδιας Γενικής Συνέλευσης σε σωματεία ή και ιδρύματα που έχουν τους ίδιους ή και παρόμοιους σκοπούς με το Σωματείο ή θα διατεθεί προς δημόσιο όφελος.

Νοείται ότι κανένα Μέλος του Σωματείου ή και κανένας αξιωματούχος του Σωματείου ή και κανένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου, σε περίπτωση διάλυσης του Σωματείου ως ανωτέρω, δεν έχει οποιοδήποτε δικαίωμα επί της περιουσίας του Σωματείου.

ΑΡΘΡΟ 17: ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ

Εκτός όπου στο παρόν Καταστατικό προβλέπεται διαφορετικά:

(α) ως απόλυτη πλειοψηφία ορίζεται η πλειοψηφία του ήμισυ του συνόλου (1/2) των παρόντων μελών συν ένας (+1).

(β) ως αυξημένη πλειοψηφία ορίζεται η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Νοείται επίσης ότι όπου το καταστατικό αναφέρει λήψη αποφάσεων από οποιοδήποτε όργανο χωρίς
ειδικότερο προσδιορισμό της πλειοψηφίας, ως τέτοια νοείται η απλή πλειοψηφία.

ΑΡΘΡΟ 18

Η διεύθυνση του Σωματείου για σκοπούς αλληλογραφίας είναι η διεύθυνση της έδρας του, ήτοι η διεύθυνση: Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, Τ.Θ 20058, 1600 Λευκωσία.

Το παρόν καταστατικό εγκρίθηκε και ψηφίστηκε νόμιμα από την Καταστατική Γενική Συνέλευση του «Συνδέσμου Κυπρίων Αρχαιολόγων» (Σ.Κ.Α) που έλαβε χώρα στη Λευκωσία.