ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων (ΣΚΑ) είναι το μεγαλύτερο και παλαιότερο επιστημονικό σωματείο στον τομέα της αρχαιολογίας στην Κύπρο. Είναι εγγεγραμμένο επιστημονικό σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έτος ίδρυσης το 1983. Σήμερα, το μητρώο του ΣΚΑ αριθμεί 180 τακτικά μέλη και διαρκώς διευρύνεται με την εγγραφή νέων πτυχιούχων αρχαιολόγων.

Σύμφωνα με το Καταστατικό του Συνδέσμου, για να εγγραφεί κανείς ως μέλος είναι απαραίτητη προϋπόθεση να κατέχει πτυχίο αρχαιολογίας ή συναφών επιστημών. Το μεγαλύτερο μέρος της «αρχαιολογικής οικογένειας» της Κύπρου είναι εγγεγραμμένο στον ΣΚΑ, γεγονός που αποτελεί σημαντική δυναμική προς την κατεύθυνση μιας συλλογικής προσπάθειας προαγωγής της επιστήμης της αρχαιολογίας στην Κύπρο.

Οι κυριότεροι σκοποί του Συνδέσμου περιλαμβάνουν τη μελέτη και την έρευνα όλων των περιόδων του παρελθόντος της Κύπρου, καθώς και την προστασία, μελέτη και προβολή της αρχαιολογικής και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού. Η συνεχής επιστημονική εξέλιξη και ανάπτυξη των μελών του με στόχο την προαγωγή της επιστήμης και τη διάχυση της ιστορικής γνώσης από τη μια, καθώς και της ενημέρωσης των πολιτών όσον αφορά τον αρχαιολογικό πλούτο του νησιού, με αισθήματα σεβασμού και εκτίμησης για κάθε είδος μνημείου και άλλων καταλοίπων του παρελθόντος από την άλλη, είναι θέματα που απαιτούν καθημερινή και βιωματική ενασχόληση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΚΑ επιδιώκει την υλοποίηση των πιο πάνω στόχων μέσα από τη διοργάνωση διαλέξεων, επιστημονικών συναντήσεων, σεμιναρίων, αλλά και μέσα από τη συνεργασία με φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αρχαιολογίας και γενικότερα της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. Ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων, ως θεσμικός παράγοντας, διαδραματίζει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της αρχαιολογικής νομοθεσίας προς όφελος της προστασίας της αρχαιολογικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρεμβαίνει δυναμικά σε επίκαιρα αρχαιολογικά θέματα, υποστηρίζει την αρχαιολογική έρευνα, και ασχολείται με θέματα επιστημονικής δεοντολογίας.

Ένα από τα μέσα υλοποίησης των στόχων του ΣΚΑ, είναι και η έκδοση της επιστημονικής επετηρίδας Κυπριακή Αρχαιολογία – Archaeologia Cypria. Ο πρώτος τόμος εκδόθηκε το 1985 και ακολούθησαν άλλοι πέντε (1990, 1994, 2001, 2007 και 2012). Πρόσφατα, με απόφαση του Δ.Σ. και σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι πρώτοι πέντε τόμοι ψηφιοποιήθηκαν και βρίσκονται αναρτημένοι στις Εκδόσεις στη διάθεση της επιστημονικής κοινότητας και κάθε ενδιαφερόμενου.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο καθόρισε από την αρχή ως στόχο τη δημιουργία υποδομής προς την καλύτερη επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων του ΣΚΑ. Για το λόγο αυτό έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη εκσυγχρονισμένης ιστοσελίδας και ανανεωμένου Καταστατικού, καθώς και τη διασφάλιση και προώθηση του επαγγέλματος του αρχαιολόγου μέσω συλλογικών συμβάσεων και την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσία