29.01.2013 – Δελτίο Τύπου – Δημιουργία Χώρων Στάθμευσης επί του Προμαχώνα Caraffa

Είναι µε ιδιαίτερη λύπη που ο Σύνδεσμος Κυπρίων Αρχαιολόγων αναγκάζεται να παρέμβει εν έτει 2013 για ένα θέμα που στις ευρωπαϊκές και σε τρίτες χώρες θεωρείται πια δεδομένο: την ορθολογιστική διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς, µε σεβασμό και συμμόρφωση προς το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, τις συμβάσεις και τις πρακτικές που ακολουθούνται διεθνώς. Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στο θέμα της διαχείρισης των ενετικών οχυρώσεων της Λευκωσίας, οι οποίες ως γνωστόν αποτελούν το σημαντικότερο μνημείο της πόλης.

∆υστυχώς ο ίδιος ο ∆ήµαρχος Λευκωσίας φαίνεται ότι, παρά τις έντονες αντιδράσεις και τις γραπτές υποδείξεις του αρµοδίου Τµήµατος Αρχαιοτήτων και κατά παράβαση των σχετικών όρων της Συµφωνίας Εκµίσθωσης µέρους των οχυρώσεων στο ∆ήµο Λευκωσίας, επιχειρεί να προχωρήσει µονοµερώς και παράνοµα στη δηµιουργία χώρου στάθµευσης επί του προµαχώνα Caraffa και εντός του αντίστοιχου µέρους της τάφρου. Πρόκειται για ένα σηµείο από τα λίγα όπου οι ενετικές οχυρώσεις της Λευκωσίας διατηρούν σε µεγάλο βαθµό την αυθεντική τους µορφή.

Η ενέργεια αυτή εκτός από παράνοµη, είναι ενάντια στην εξαγγελθείσα πολιτική και στους στόχους που θέτει το Κράτος για ενοποίηση και ανάκτηση των οχυρώσεων µε σκοπό να προβληθεί το µνηµείο, να γίνει πιο αναγνώσιµο και να πάρει τη θέση που του αξίζει στην καθηµερινή ζωή της πόλης. Επιπλέον, πλήττει, αγνοεί και παρακάµπτει συλλήβδην τις προσπάθειες του αρµόδιου Τµήµατος για προστασία και ανάδειξη των ενετικών τειχών, τα οποία διαχρονικά έχουν επιβαρυνθεί και υποβαθµιστεί ποικιλοτρόπως, σε βαθµό που να εµποδίζεται σοβαρά η αναγνωσιµότητά τους και σε µερικές περιπτώσεις να είναι περίπου «αόρατα».

Τα ενετικά τείχη της Λευκωσίας αποτελούν πόλο έλξης τόσο των κατοίκων όσο και των ξένων περιηγητών της πόλης και είναι ταυτόχρονα το σήµα κατατεθέν, η ψυχή της πόλης. Οι οποιεσδήποτε επεµβάσεις θα πρέπει να γίνονται µέσα στα πλαίσια ενός κεντρικού σχεδιασµού και µε την έγκριση των αρµοδίων αρχών, µε γνώµονα τη νοµοθεσία, τις διεθνείς πρακτικές και τις ανάγκες των κατοίκων της πόλης και όχι αυθαίρετα και χωρίς σχεδιασµό.

Ρίχνοντας µια µατιά στις ενετικές οχυρώσεις της Λευκωσίας, µπορούµε να φανταστούµε πώς θα έµοιαζαν διάφορες ιστορικές πόλεις εάν οι τοπικές αρχές δεν επιδείκνυαν την απαραίτητη ευαισθησία και σεβασµό προς την ίδια την ιστορία τους και τα µνηµεία της. Προς την κατεύθυνση αυτή, της επιµόρφωσης και της κατανόησης της σηµασίας των οχυρώσεων στη σύγχρονη ζωή, ο Σύνδεσµος Κυπρίων Αρχαιολόγων διοργάνωσε ηµερίδα όπου παρουσιάστηκαν περιπτώσεις άλλων οχυρωµένων πόλεων, συµπεριλαµβανοµένης και της Λευκωσίας. Τα πρακτικά της ηµερίδας κυκλοφόρησαν πρόσφατα στις εκδόσεις του Πολιτιστικού Ιδρύµατος της Τράπεζας Κύπρου.

Ο Σύνδεσµος Κυπρίων Αρχαιολόγων καλεί όλους τους εµπλεκόµενους και ιδιαίτερα το ∆ήµο Λευκωσίας να εφαρµόσουν και να επιδείξουν τον απαραίτητο σεβασµό στους νόµους του Κράτους και να µην προχωρήσουν σε ενέργειες που θα έχουν ως αποτέλεσµα την περαιτέρω υποβάθµιση των οχυρώσεων της Λευκωσίας.

Με τιµή,

∆ιοικητικό Συµβούλιο Συνδέσµου Κυπρίων Αρχαιολόγων

Περισσότερα Δελτία Τύπου